Calendar Ortodox 31 martie 2023: Sărbătoarea zilei de azi. Rugăciunea care tămăduiește toată boala și neputința

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 31 mar 2023, 08:16

Sărbătoarea zilei de vineri

Sursa: freepik.com

Calendar Ortodox 31 martie 2023. Rugăciunea care se rostește vineri pentru vindecare de boală și neputință este închinată Sfântului Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei, sărbătorit în calendarul creștin.

Calendar ortodox 31 martie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei, vestit prin faptul că săvârşea multe minuni.

Rugăciunea care tămăduiește toată boala și neputința se rostește vineri, 31 martie 2023. 

Citește și: Floriile 2023: Ce nume se sărbătoresc și pe ce dată pică sărbătoarea?

Calendar ortodox 31 martie 2023. Sărbătoare 

Calendar ortodox 31 martie 2023. Sfântul Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei, este sărbătorit vineri, 31 martie, în calendarul creștin.

Originar din ţara Paflagoniei, Sf Ipatie a fost unul din cei trei sute şi optsprezece Sfinţi Părinţi care au luat parte la întâiul a toată lumea Sinod, ce s-a adunat în Niceea la anul 325, pe vremea împărăţiei marelui Constantin (306-337), la care, cu ceilalţi Sfinţi Părinţi, l-au mustrat pe Arie pentru eres şi l-au dat anatemei. 

Sf. Ipatie avea de la Dumnezeu mare putere în facerea de minuni: tămăduia toate neputinţele şi izgonea diavolii

Calendar ortodox 31 martie. Rugăciune 

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul, sărbătorit vineri, 31 martie, în calendarul creștin 

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

C ântarea 1, glasul al 8-lea

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul, striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pruncie fiind luminat cu lumina Preasfintei Treimi, cugetătorule de Dumnezeu ierarhe, te-ai hrănit cu laptele cel de viaţă al cre­dinţei, strălucind prin virtuţi.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelegerea şi cu harul fiind împodobit, prin postiri şi osteneli ai înfrânat poftele trupului, cugetătorule de Dum­nezeu preafericite şi ţi-ai îm­podobit sufletul cu virtuţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un soare strălucind, cu viaţa ta cea luminată, ai lumi­nat toată Biserica lui Hristos, părinte, cu razele minunilor tale, ierarhe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată, proorociile proorocilor au luat, cu adevărat, sfârşit în­tru tine. Că, zămislind fără de sămânţă pe Cuvântul, L-ai năs­cut Născătoare de Dumnezeu, Preacurată.

 

C ântarea a 3-a

Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti luminarea celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adăpându-te din Scrip­turi, te-ai făcut lemn al vieţii, preaînţelepte, la roadele căruia nu aleargă vrăjmaşul Evei.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rugăciunile tale cele de Dumnezeu înduplecătoare, oprind cântările cele nelegiuite, ai îngrădit gurile, precum zice Proorocul.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe femeile cele neruşinate le-ai zdrobit înţelepţeşte, îm­preună cu izvorul, aducând în chip minunat înţelepţire celor nerecunoscători.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Casă a Sfântului Duh şi chip al rugăciunii te-ai făcut, lauda ierarhilor şi slava mucenicilor, Sfinte Ipatie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neslujind legilor firii de Maică, ai născut pe Mântui­torul. Căci legile firii se înno­iesc întru tine.

Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti luminarea celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

C ântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucirea Duhului sălăşluindu-se din belşug întru tine, părinte, te-a arătat stâlp purtă­tor de lumină, luminând lumea cu învăţături dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu liniştea cuvintelor tale, ai potolit iarna cea idolească şi cu biruinţele smereniei ai veştejit semeţia păgânătăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-te-ai, Sfinte Părinte Ipatie, oglindă neîntinată a Preasfintei Treimi, căci ai iubit a vedea, în chip curat, cunoştinţa Dumnezeului nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cât de uimitoare şi de preaslăvită este Taina naşterii tale! Căci ai născut mai presus de fire pe Ziditorul, Preacurată.

 

C ântarea a 5-a

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti Lumină neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine ticălosul? Ci, mă întoarce, Te rog şi la Lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având dorirea spre apa dum­nezeieştii suiri, părinte şi pof­tind după frumuseţea cea nematerialnică a raiului, te odih­neai în locuri pline de flori, care mărturiseau prin închi­puire locaşurile cele de acolo.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoindu-te cu privirile cele nematerialnice şi cu faptele, tu ai părăsit grijile cele materialnice ale sufletului ca pe o povară şi dănţuind în pustiuri ca şi într-o grădină, ai dobândit din destul harul Duhului Sfânt.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sporindu-ţi turma, părinte, cu verdeaţa dumnezeieştilor tale învăţături, ai întemeiat Bi­serici cinstite întocmai ca nişte staule, întru care, aducând oile cele cuvântătoare, preafericite, le-ai izbăvit de fiarele lui Arie.

Citește și: Cătălin Botezatu a vorbit despre motivul pentru care Stephan Pelger s-a sinucis: „El avea probleme”

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Singură ai născut, Fecioară şi singură te-ai arătat fără is­pită bărbătească, Preacurată. Căci, primind în pântecele tău pe Cuvântul Cel fără început al Tatălui, L-ai hrănit cu lapte, Fecioară, minune înfricoşă­toare! Că ai rămas Fecioară şi ai înnoit hotarele firii.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuito­rule, că multe sunt fărăde­legile mele şi Te rog ridică-mă dintru adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat, auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râul aprinzând pâraie în­flăcărate de lumină, Sfin­ţite Mucenice Ipatie, îţi arătau ţie, celui ce treceai în noapte, calea, închipuind tuturor stră­lucirea sufletului tău.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dătătorul de viaţă, Hristos Dumnezeu, lucrând minuni prin tine, a arătat apa comoară de vindecări, făcând prin rugăciu­nile tale, Sfinte Ipatie, amărăciunea ei dulceaţă de minuni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lucrător de minuni mai pre­sus de fire te-ai arătat, Sfinte Ipatie; căci, primind de la Dumnezeu harul vindecărilor, ai fost ca un izvor dăruind tuturor din destul ape dumnezeieşti de mântuire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prin rugăciunile tale, Curată, smulge-mă pe mine din primej­dii şi din nevoi şi te rog miluieşte-mă. Că tu eşti zid ne­sfărâmat, liman, acoperământ şi întărire nerobită.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuito­rule, că multe sunt fărăde­legile mele şi Te rog ridică-mă dintru adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat, auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC, glasul 1

Cu curăţirea cea sufletească dumnezeieşte întrărmându-te şi rugăciunea cea neîncetată având-o ca pe o suliţă în mâini, cu tărie ai biruit cetele demo­nilor, Sfinte Sfinţite Părinte Ipatie; roagă neîncetat pe Hristos Dumnezeu, pentru sufletele noastre.

 

C ântarea a 7-a

Irmosul:

Tinerii cei ce merseseră din Iudeea în Babilon, oarecând, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o în picioare, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Însuţi lucrător de negrăite minuni făcându-te de către Hristos, lumea ai luminat cu fapta şi cu cuvântul, ierarhe şi ai învăţat-o a striga cu evlavie: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel înecat întru adâncul ne­credinţei, punând lanţuri de deznădăjduire celor căzuţi în pati­mile necinstei, a stins pocăinţa; pe care tu ierarhe, strălucind-o credincioşilor, ai ars pe Novat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin 

Calendar ortodox martie 2023

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina  (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)

2 J Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie  (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)

3 V Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc  (Post. Nu se fac nunți)

4 S Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana  ( Sâmbăta Sf. Teodor Tiron- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

5 D Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

6 L Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci  (Post. Nu se fac nunți)

7 M Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson;  Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului   (Post. Nu se fac nunți)

8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei  (Post. Nu se fac nunți)

9 J † Sf. 40 de Mc. din Sevastia  (Pomenirea morților- Moșii de primăvară ) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

10 V Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei  (Post. Nu se fac nunți)

11 S Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului  (Sâmbăta a II-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

12 D Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

13 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului

 (Post. Nu se fac nunți)

14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna  (Post. Nu se fac nunți)

15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau  (Post. Nu se fac nunți)

16 J Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos  (Post. Nu se fac nunți)

17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu   (Post. Nu se fac nunți)

18 S Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului  (Sâmbăta a III-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

19 D Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac.  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

20 L Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit (Post. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion;  (Post. Nu se fac nunți)

22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian  (Post. Nu se fac nunți)

23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui   (Post. Nu se fac nunți)

24 V  Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

25 S (†) Buna Vestire (Blagoveștenia)  (Sâmbăta a IV-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

26 D  Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil;  Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

27 L Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor  (Post. Nu se fac nunți)

28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni  (Post. Nu se fac nunți)

29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie  (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)

Calendar Ortodox 8 aprilie 2023: Sâmbăta Floriilor sau  Sâmbăta lui Lazăr, zi de mare sărbătoare. Ce e bine să dai de pomană de Moșii de Florii 2023

30 J Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

31 V Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac.  (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți) 

Sursă: basilica.ro; doxologia.ro

 


Radu, foc și pară după întâlnirea cu Cristina, în camera roșie! „Niciodată nu lasă nimic de la ea!” Iată ce replici acide și-au spus cei doi foști iubiți și cum s-a încheiat dialogul lor!