Calendar Ortodox 7 martie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciunea sfântă pentru sănătate și vindecare de boli

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 06 dec 2023, 03:35

Sărbătoarea zilei de marți

Sursa: freepik.com

Calendar ortodox 7 martie 2023. Sfântul Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului, este sărbătorit marți, 7 martie 2023, în calendarul creștin. 

Calendar ortodox 7 martie 2023, data la care Biserica Ortdodoxă îl sărbătorește pe  Sfântul Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului. Atestarea sa ca păstor al Daciei Pontice se regăsește în sinaxarele grecești și romane. Prăznuirea sa se face pe 7 martie, împreună cu ceilalți Sfinți Mucenici din Cherson.

Rugăciunea  pentru sănătate și vindecare de boli care se rostește marți, 7 martie 2023! 

Citește și: Moșii de primăvară 2023: Ce trebuie să dai de pomană în această zi sfântă?

Calendar ortodox 7 martie 2023. Sărbătoarea zilei de marți 

Calendar ortodox 7 martie 2023. Sfântul Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului, este sărbătorit în calendarul creștin în fiecare an la data de 7 martie. 

Sf. Sfințit Mucenic Efrem s-a născut undeva la sud de Dunăre, din părinți creștini. Ajungând la maturitate, a plecat la Locurile Sfinte pentru a se închina, iar sosind acolo a hotărât să îmbrace haina preoției, devenind mai apoi ucenic al patriarhului Hermon al Ierusalimului.

Patriarhul îl trimite, la începutul secolului al IV-lea, în Dacia Pontică pentru a propovădui Evanghelia lui Hristos și a-i păstori pe credincioșii daco-romani din Eparhia Tomisului. Odată ajuns aici, și luându-și atribuțiile sale de ierarh, prin puterea „cuvântului lui Dumnezeu”, episcopul Efrem aduce la credința în Hristos numeroși daco-romani dar și goți sau sciți.

În scurtul timp al păstoririi sale rodnice, numeroși barbari au primit sfântul botez și mulți creștini au primit martiriul pentru credința lor nestrămutată în Hristos.

Episcopul Efrem a avut însă grijă să răscumpere sfintele lor moaște, pe care le îngropa în locuri de taină, ridicând mai apoi, deasupra lor, numeroase biserici.

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor poruncite de împăratul Dioclețian în anii 300-304, episcopul Efrem este prins și dus la Cherson( Chersones), în Crimeea. Aici sfântul părinte este întemnițat și chinuit cumplit de romani pentru a se lepăda de Dumnezeul creștinilor și a se închina idolilor păgâni.

Însă episcopul Efrem nu a vrut să-L hulească pe Dumnezeu, ci a mărturisit credința și dragostea pentru Hristos, fiind ucis de prigonitorii săi prin tăierea capului. Astfel, fericitul episcop Efrem al Tomisului și-a încredințat sufletul în mâinile Mântuitorului lumii, primind cununa mucenicească.

Calendar ortodox 7 martie 2023. Canon de rugăciune 

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului  

C ântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu picioare neudate l-a trecut pedestru Israel cel de demult; cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeieşti revărsări de lumină fiind îmbrăcaţi, muce­nicilor, izbăviţi din negura pati­milor pe cei ce cu dreaptă cre­dinţă cinstesc pururea prazni­cul vostru cel purtător de lumi­nă şi preastrălucit.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul lui Dumnezeu Întrupându-Se, păstori preastrăluciţi v-a arătat pe voi, cuvioşilor, ca să vestiţi Dumnezeirea Lui celor rătăciţi şi primejduiţi de necunoştinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De apele cele făcătoare de viaţă ale Duhului umplându-vă, pe cei topiţi de arsura închi­nării la idoli i-aţi adăpat, mări­ţilor şi către Apa mântuirii i-aţi îndrumat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dezlegatu-s-a blestemul stră­moşilor prin naşterea ta cea mai presus de minte, Preacu­rată Fecioară şi s-au bucurat de intrarea cea dintâi a Raiului, lăudându-se cu glas mare.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine...

Stih: Sfinte Părinte Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-ţi mintea de Focul Cel Dumnezeiesc, Praînţelepte Vasilevs, ca un păs­tor preabun, ai ars materia ne­credinţei în Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Lumina Duhului, măriţilor, aţi atras la lumina Preasfân­tului Botez pe cei ce se găseau în întunericul celor cumplite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cărările tale îndreptându-se către Dumnezeu, Sfinte Vasilevs, cu harul ai întors pe toţi din calea rătăcirii către cunoştinţa de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Domnul, Cel Ce smulge pe oameni de sub stăpânirea vrăj­maşului, fără întinăciune L-ai născut, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea şi Scăparea şi Întărirea mea, Doamne.

 

C ântarea a 4-a.

Irmosul:

Văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, ridicat pe Cruce, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să fie lăudată preasfinţita ceată a mucenicilor, cea împo­dobită cu harul preoţiei şi al muceniciei, care cântă veselindu-se: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ocârmuitori purtători de Dumnezeu ai Bisericii s-au ară­tat de Duhul Cel Sfânt Sfinţii Efrem şi Agatodor, Vasilevs, Capiton, Evghenie, Elpidie şi Dumneze­iescul Eterie.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Către cele Dumnezeieşti fiind povăţuiţi în Taină, Dumneze­ieştilor părinţi, cu adevărat aţi păstorit popoare, întru cuvioşie şi dreptate şi aţi primit sfârşit fericit prin mucenicie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cei omorâţi de necredinţă, prin ridicarea Celui omorât au dobândit viaţă veşnică, crezând prin tine în Hristos, Dumnezeul nostru, Sfinte Mucenice Vasilevs, Preasfinţite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe oamenii cei omorâţi i-ai înviat, Fecioară, născând Viaţa Cea Ipostatică, mai presus de minte, pe Hristos Dumnezeul nostru, Care S-a făcut Om din milostivire.

 

C ântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea, în lume ai venit Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Paharul cinstitei mucenicii l-aţi băut, purtătorilor de Dum­nezeu părinţi, chemând cu credinţă numele Domnului.

Stih: Sfinte Părinte Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce Singur dă morţilor în­viere, la rugăciunea ta, Sfinte Vasilevs, a înviat pe cel mort, făcând să strălucească propovăduirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vestind că Fiul este întocmai la cinste cu Tatăl, aţi micşorat tirania credinţei în idoli, părin­ţilor.

Citește și: Durere in partea stanga a corpului – cauze si remedii

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fericit este poporul care te cunoaşte pe tine, Preacurată, Maică a Stăpânului tuturor şi cu dragoste te fericeşte pe tine.

 

C ântarea a 6-a.  Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu laude să încununăm pe Sfinţii Agatodor şi pe Evghenie, pe Marele Vasilevs şi pe Înţelep­tul Elpidie, cei ce au fost ie­rarhi şi viteji mucenici.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întru cele legiuite ale Duhu­lui fiind crescuţi, preaînţelepţilor, înaintea celor fărădelege aţi pus Legile cele mântuitoare şi i-aţi atras la lumina dreptei credinţe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-v-aţi oi de prin di­ferite cetăţi, dar păstori ai unui singur popor şi moştenitori ai cetăţii celei Dumnezeieşti întru care locuiesc mucenicii cei bineplăcuţi lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Umbrele Legii şi pildele Pro­feţilor te-au închipuit de mai înainte pe tine, Fecioară, Ceea ce ai avut Naştere de negrăit prin cuvânt, Care mântuieşte lumea, Preacurată.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica, de sângele demonilor curăţindu-se cu Sângele Cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând...

Astăzi este ziua cea purtă­toare de lumină a păstorilor care în chip luminat au slujit lui Dumnezeu în Cherson. Şi lăudând prăznuirea voastră ca a unora ce aţi pătimit pentru Hristos, sfinţiţilor mucenici, rugaţi pe Hristos, Păstorul Cel Mare, ca să ne numere şi pe noi printre oile ce stau de-a dreap­ta şi să cântăm vouă: bucura-ţi-vă, sfinţiţi părinţi, cei ce v-aţi vărsat sângele vostru pentru Hristos.

 

C ântarea a 7-a

Irmosul:

În cuptorul din Babilon, tinerii lui Avraam, fiind aprinşi de dorul dreptei credinţe, mai mult decât de văpaia focului, au strigat: Bine­cuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Capiton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bucurându-te, ai intrat în cuptor, Sfinte Părinte Capiton; dar ai rămas nears, ca şi cei trei tineri şi ai scos din focul cel ce va să fie pe cei necredincioşi, care s-au încredinţat de Dumnezeieştile tale minuni.

Stih: Sfinte Părinte Capiton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fără să şovăi şi fără să te în­spăimânţi de poruncă, Sfinte Părinte Capiton, te-ai îmbrăcat cu sfinţitul veşmânt, purtând pe el cărbunii Focului, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Oprit-ai năvala necunoştinţei de Dumnezeu, cu Dumnezeieştile tale cuvinte, punând cu­noştinţa dreptei credinţe întru toţi cei alunecaţi în adâncul deşertăciunii, lucrătorule de cele Dumnezeieşti Sfinte Capiton, in­suflate de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin 

Calendar ortodox martie 2023 

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina  (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)

2 J Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie  (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)

3 V Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc  (Post. Nu se fac nunți)

4 S Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana  ( Sâmbăta Sf. Teodor Tiron- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

5 D Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

6 L Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci  (Post. Nu se fac nunți)

7 M Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson;  Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului   (Post. Nu se fac nunți)

8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei  (Post. Nu se fac nunți)

9 J † Sf. 40 de Mc. din Sevastia  (Pomenirea morților- Moșii de primăvară) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

10 V Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei  (Post. Nu se fac nunți)

11 S Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului  (Sâmbăta a II-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

12 D Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

13 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului  (Post. Nu se fac nunți)

14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna  (Post. Nu se fac nunți)

15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau  (Post. Nu se fac nunți)

16 J Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos  (Post. Nu se fac nunți)

17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu  (Post. Nu se fac nunți)

18 S Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului  (Sâmbăta a III-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

19 D Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac.  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

20 L Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit  (Post. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion;  (Post. Nu se fac nunți)

22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian  (Post. Nu se fac nunți)

23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui  (Post. Nu se fac nunți)

24 V  Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

25 S (†) Buna Vestire (Blagoveștenia)  (Sâmbăta a IV-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

26 D  Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil;  Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

27 L Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor  (Post. Nu se fac nunți)

28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni  (Post. Nu se fac nunți)

29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie  (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)

30 J Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

31 V Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac.  (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)  

Sursă: orthodoxwiki.ro; doxologia.ro