Calendar Ortodox 26 martie 2023: Ce sărbătoare este duminică? Rugăciunea care alungă necazul și te ferește de rele

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 25 mar 2023, 07:36

Sărbătoarea zilei de duminică

Sursa: ziarullumina.ro

Calendar ortodox 26 martie 2023. Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil este sărbătorit duminică, 26 martie 2023 în calendarul creștin.

Calendar ortodox 26 martie 2023, data la care Biserica Ortodoxă sărbătorește Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil este pomenit în următoarea zi după  Buna Vestire  deoarece el este cel care i-a adus Fecioarei Maria vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu. 

Rugăciunea care alungă necazul și te ferește de rele se rostește duminică, 26 martie 2023.

Citește și: Buna Vestire 2023, datini și tradiții românești. Obiceiul de Blagoveștenie care atrage norocul și belșugul asupra casei și familiei

Calendar ortodox 26 martie 2023. Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 

Calendar ortodox 26 martie 2023. Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil este pomenit în următoarea zi după Buna Vestire deoarece el este cel care i-a adus Fecioarei Maria vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu, zicându-i: „ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei!

Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și, iată, vei lua în pântece și vei naște Fiu și vei chema numele Lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt Se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.

Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și Împărăția Lui nu va avea sfârșit.”

Sfântul Arhanghel Gavriil este ocrotitorul familiilor, mamelor, fecioarelor, copiilor, părinților care dau naștere copiilor, îi cresc în credință și îi pregătesc pentru mântuire și pentru viață veșnică. El este și ocrotitor al monahilor și monahiilor, al celor care viețuiesc în mănăstiri și în sihăstrie sau în pustie.

Calendar ortodox 26 martie 2023. Rugăciune 

Canon de rugăciune la Sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil (26 martie 2023) 

C ântarea 1, glasul al 4-lea

Irmos: Deschide-voi gura mea...

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul care eşti lumină dumnezeiască şi nematerialnică şi te împărtăşeşti în chip nematerialnic de lumina cea desăvârşită, rogu-te Sfinte Arhanghele al Domnului, luminează-mă cu rugăciunile tale, ca să te laud pe tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi să dănţuim dumneze­ieşte veselindu-ne, cinstind pe cel dintâi dintre puterile cele fără de trup, care a vestit bu­curia cea negrăită, ce a venit în lume, din preamarea iubire de oameni.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ocrotitor preamare şi ajută­tor către Dumnezeu, zid şi întă­rire avându-te pe tine, Arhanghele Gavriil, noi cei ce avem dragoste faţă de tine suntem izbăviţi din primej­dii şi de vătămarea şarpelui, lăudându-te pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curată, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, dacă Arhanghelul Gavriil te-a văzut pe tine, plin de stră­lucire a strigat: Bucură-te, Stă­până, mântuirea oamenilor, Lauda şi Cinstita Grăire a Înge­rilor, Ceea ce nu ştii de nuntă.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Pe ai tăi cântăreţi...

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu împărtăşirea luminii celei cu totul fără de ma­terie, ca un nematerialnic cu adevărat fiind luminat, te-ai arătat ca o a doua lumină, luminând totdeauna pe oamenii cei materialnici, care te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De preamare strălucire te-ai învrednicit tu, descoperindu-ne nouă măreaţa taină, cel ce eşti preamare între Îngeri, prin care cei de pe pământ am fost ridicaţi la înălţimea cea prea­mare, cu măreţie cinstindu-te pe tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arată-te din cer tuturor celor ce cu dragoste te caută întot­deauna şi potoleşte viforul ispi­telor şi al necazurilor cel pornit asupra noastră, o, Arhanghele Gavriil, cel ce eşti mai mare voievod al oştirilor cereşti.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Făcându-ţi cunoscută, oare­când, taina cea de demult as­cunsă, Fecioară, Arhanghelul Gavriil ţi-a strigat: Bucură-te, palat al lui Dumnezeu, în care El sălăşluindu-Se, va îndumnezei pe toţi oamenii, ca un îndurat.

Irmosul:

Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu; care ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Sfatul cel neurmat..

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin împărtăşirile dum­nezeieştii stăpânii, ai stat odinioară, vredniciile de laudă Arhanghele Gavriil, luminând pe Profetul Daniel şi dându-i lui în Duh arătarea celor necunoscute.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu guri de tină te lăudăm pe tine cel ce eşti cu firea de foc; smulge-ne pe noi din focul cel pururea arzător, Sfinte Arhanghele Gavriil, cu mijlocirile tale cele dum­nezeieşti.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcat fiind cu dumneze­iasca haină ce străluceşte de slava cea de negrăit mai mult decât soarele, voievodule al slu­jitorilor, stai înaintea Împăra­tului Ceresc veselindu-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înţelegând Arhanghelul Gavriil, Preacu­rată, că eşti cu totul curăţită de Duhul, a strigat ţie, în chip vă­dit: Bucură-te, dezlegarea bles­temului şi chemarea din nou a strămoşilor.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Spăimântatu-s-au toate...

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiind cu împărtă­şirea din mintea cea din­tâi, ca o a doua lumină te-ai arătat, cu cetele cele nesfârşite ale îngerilor strigând: Sfânt este Dumnezeu, Tatăl a toate Făcătorul, Fiul Cel împreună fără de început şi Duhul cel îm­preună de pe scaun.

Citește și: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chipul tău este de foc, fru­museţea îţi este minunată, întrecând tot cugetul. Mare îţi este strălucirea, Arhanghele Gavriil Prea­mărite, conducătorul dumneze­ieştilor îngeri şi podoaba tutu­ror celor ce cu credinţă te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când te-a văzut dumnezeies­cul Zaharia, odinioară, stând alături de el, în vremea tămâ­ierii, a rămas mut; că nu a cre­zut vestirii tale celei înfricoşătoare, pe care i-ai grăit-o, Arhanghele Gavriil, voievodule al îngerilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Biserică a sfinţeniei fiind, Preacurată, la glasul lui Gavriil Arhanghelul ai zămislit pe Cel ce Se odihneşte întru sfinţi, pe Dumnezeul Cel Preasfânt, care sfinţeşte pe toţi şi din nevoi îi scoate.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Înţelepţii de Dumnezeu...

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limbile pământeşti nu sunt în stare să te cinstească pe tine, Înger luminos şi ceresc, împodobit în chip strălucitor, cu strălucirile cele mai presus de minte şi de cuvânt.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rază prealuminoasă a soare­lui, voievodule al slujitorilor ce­lor de foc, cu rugăciunile tale cele purtătoare de lumină către Stă­pânul, smulge pe cei ce te laudă pe tine din întunericul patimilor.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfaturile celor fărădelege risipeşte-le, credinţa creştină o întăreşte, fă să înceteze dezbi­nările în Biserică, Arhanghele, cu rugăciunile tale fierbinţi că­tre Ziditorul tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Calendar ortodox martie 2023 

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina  (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)

2 J Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie  (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)

3 V Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc  (Post. Nu se fac nunți)

4 S Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana  ( Sâmbăta Sf. Teodor Tiron- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

5 D Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

6 L Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci  (Post. Nu se fac nunți)

7 M Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson;  Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului   (Post. Nu se fac nunți)

8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei  (Post. Nu se fac nunți)

9 J † Sf. 40 de Mc. din Sevastia  (Pomenirea morților- Moșii de primăvară ) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

10 V Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei  (Post. Nu se fac nunți)

11 S Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului  (Sâmbăta a II-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

12 D Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

13 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului

 (Post. Nu se fac nunți)

14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna  (Post. Nu se fac nunți)

15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau  (Post. Nu se fac nunți)

16 J Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos  (Post. Nu se fac nunți)

17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu   (Post. Nu se fac nunți)

18 S Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului  (Sâmbăta a III-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

19 D Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac.  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

20 L Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit (Post. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion;  (Post. Nu se fac nunți)

22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian  (Post. Nu se fac nunți)

23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui   (Post. Nu se fac nunți)

24 V  Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

25 S (†) Buna Vestire (Blagoveștenia)  (Sâmbăta a IV-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

26 D  Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil;  Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

27 L Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor  (Post. Nu se fac nunți)

28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni  (Post. Nu se fac nunți)

29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie  (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)

Calendar Ortodox 8 aprilie 2023: Sâmbăta Floriilor sau  Sâmbăta lui Lazăr, zi de mare sărbătoare. Ce e bine să dai de pomană de Moșii de Florii 2023

30 J Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

31 V Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac.  (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți) 

Sursă: pravila.ro; doxologia.ro

 


Asiye din serialul Totul pentru familia mea a realizat un nou proiect de suflet alături de un celebru coleg de breaslă! Iată în ce ipostaze incendiare au fost surprinși și ce mesaj uluitor i-a transmis frumoasa actriță! „Te iubesc”