Reguli PENSIE ANTICIPATĂ 2021. În ce condiţii poți beneficia de pensia anticipată

,
reguli pensionare anticipata

Iată ce reguli există pentru pensionarea anticipată

[Sursa foto: Facebook]

Regulile pentru a beneficia de pensia anticipată s-au schimbat din septembrie 2021. Iată noile reguli pentru pensie anticipată 2021.


In articol:

Din septembrie 2021, odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a pensiilor, se schimbă regulile privind pensionarea anticipată.

Astfel, din septembrie 2021 va exista un singur tip de pensie anticipată, după ce, anterior, erau mai multe tipuri de pensie anticipată. Anterior existau pensia anticipată (fără penalizare de cuantum) și pensia anticipată parțială (cu penalizare de cuantum), dar din septembrie 2021 nu va mai exista decât pensia anticipată (cu penalizare de cuantum).

Noua pensie anticipată 2021 se va putea solicita cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, de persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare (adică vechime legală în muncă de 35 de ani) și de cele care au depășit stagiul de cotizare cu până la opt ani.

„Cuantumul pensiei anticipate se stabilește prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare(...) și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare (...)”, precizează Legea nr. 127/2019.

Reguli pensionare anticipată 2021

Potrivit noii Legi a pensiilor, pentru ca o persoană să se poată pensiona anticipat, cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, este nevoie ca persoana respectivă să aibă stagiul complet de cotizare.

Sigur, aici se pot încadra și persoanele care au depășit cu opt ani stagiul de cotizare, dar nu este un criteriu pentru obținerea pensiei anticipate.

După ce o persoană a cerut și a obținut o pensie anticipată, ea poate ulterior să renunțe la aceasta pentru o pensie completă.

Potrivit legii, vârsta standard de pensionare în cazul bărbaților este de 65 de ani, iar pentru femei vârsta standard este de 63 de ani.

A fost, totodată, modificată legea în așa fel încât femeile pot opta să lucreze până la 65 de ani.

pensie mica

Românii au unele dintre cele mai mici pensii din Europa

[Sursa foto: Facebook]

Pensionare anticipată 2021: Documente necesare pentru solicitarea pensiei anticipate

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată; 

    • carnetul de muncă (original şi copie);

    • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);

    • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

    • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;

    • actele de stare civilă: buletin de identitate sau

carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;

    • livretul militar (original şi copie);

    • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

    • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

    • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;

    • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original;

    • procura specială pentru mandatar, original şi copie;

    • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

    • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;

    • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare  pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii (anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).

Cuantumul pensiei anticipate  se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Exemplu pentru femeie născută în februarie 1962:

Vârsta standard de pensionare este 62 ani și 2 luni, iar stagiul complet de cotizare de 32 ani și 6 luni. Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani și 2 luni, persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată, însă doar dacă la momentul solicitarii, va face dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puţin 40 ani și 6 luni (32 ani și 6 luni/stagiul complet de cotizare prevăzut de lege+ 8 ani).

!!! Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie NU nu se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special.

!!! La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate NU se iau în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul:

    a. a beneficiat de pensie de invaliditate;

    b. a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

    c. a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

!!! Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare realizat.

Citeste si: O nouă lege a pensiilor, o nouă formulă de calcul. Cum se calculează pensia și vârsta de pensionare

Pensie anticipată 2021: Stabilirea pensiei anticipate

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depune de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a persoanei îndreptățite la acordarea pensiei, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. Pensia anticipată se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat, după caz (vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) și art. 105 alin. (2) din lege).

Pensie anticipată 2021:  Modalităţi de plată a drepturilor de pensie anticipată 

Drepturile de pensie se plătesc lunar, în funcţie de opţiunea pensionarului:

    • prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;

    • în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie (lista bănci).

Trecerea de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă, din oficiu, şi se recalculează prin valorificarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare, după caz, a plăţii pensiei (vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) și art. 105 alin. (2) din lege).

Recalcularea şi revizuirea pensiei anticipate

Pensia anticipată se poate  recalcula:

    • prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare realizate anterior înscrierii la pensie, dar care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia,

    • în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia

Noile drepturi recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Documente necesare:

    • cerere de recalculare;

    • talon de pensie;

    • actul de identitate al solicitantului: BI/CI

    • adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 și nevalorificate la stabilirea drepturilor inițiale.

!!! Stagiile de cotizare realizate după data acordării drepturilor de pensie anticipată, în condiţiile suspendării, după caz, a  plăţii acestora, se valorifică doar la momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă  (vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) și art. 105 alin. (2) din lege).

Revizuirea  pensiei anticipate se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi /sau plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie  de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe.

 

Suspendarea plăţii pensiei anticipate  se face începând cu luna următoare celei în care:

    • pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;

    • pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate, realizează venituri lunare:

       a. în baza unui contract individual de muncă;

       b. în baza unui raport de serviciu;

       c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege. 

    • la cererea pensionarului.

 

Încetarea plăţii pensiei anticipate

Plata pensiei anticipate încetează începând cu luna următoare celei în care:

    • pensionarul a decedat;

    • pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia.

 

Reluarea plăţii pensiei anticipate se face la cerere 

    • începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;

    • începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia  s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile;

    • de la data suspendării la cerere, numai dacă, între data suspendării şi data reluării plăţii nu a intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plăţii, cu respectarea termenului general de prescripție.

 

Retragerea cererii de pensionare şi anularea deciziei de pensie anticipată

Cererea privind acordarea drepturilor de pensie poate fi retrasă de persoana care a depus-o, oricând până la emiterea deciziei de pensie. Decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Citeste si: Se fac angajări la stat in România! Iată ce locuri de muncă sunt disponibile

 

Citește-ne pe

Citește și:

Amenzi pentru angajații din învățământ care cer bani sau alte foloase patrimoniale elevilor. Senatul a adoptat proiectul

Contraziceri în coaliție pe taxa de solidaritate! Kelemen Hunor: 'Sună urât, nu sună prietenos, dar trecem printr-o perioadă grea'

BOMBĂ! Florin Ristei, înșelat și părăsit de iubita supernă pentru un bărbat super celebru! Este SCANDAL imens

Alexandru Rafila anunt ingrijorator despre valurile 5 și 6 ale pandemiei de COVID-19: „Spitalele vor fi suprasolicitate”

Doliu în politică: A murit liderul PSD Dumitru Văduva! Un accident cumplit i-a curmat viața pe o șosea din Bulgaria!

Partenerii nostri:

Clipul zilei pe KANALD.RO:
Cookies