Calendar ortodox pentru ziua de 20 iunie 2024: Rugăciunea ce aduce liniște în gospodăriile creștinilor

Autor: Bianca Vidoi
Actualizat: 19 iun 2024, 21:29

Care a fost viața sfântului pomenit la data de 20 iunie 2024, în calendarul ortodox?

Sursa: doxologia.ro

Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 20 iunie 2024, atunci când creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor.

Sărbătoarea din data de 20 iunie 2024 din calendarul ortodox, data la care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor.

Rugăciunea liniștitoare pe care este bine să o rostești pe 20 iunie!

Calendar ortodox 20 iunie 2024

Sărbătoare 20 iunie. Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor este sărbătorit în fiecare an pe data de 20 iunie în calendarul ortodox.

Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor, a fost interesat de viața Domnului încă de la o vârstă fragedă, astfel încă din copilărie acesta avea un stil de viață smerit, prin care își arăta aprecierea față de Dumnezeu, dar și respectul pe care îl are pentru creștinism. Modul în care acesta a ales să își trăiască viața a fost atât de apreciat, încât a fost chemat la arhierie, fiind numit Arhiepiscop al cetății Patarelor din Licia.

În perioada în care acesta trăia, Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor, și-a apărat credința în fața ereziei lui Origen. După ce acesta a observat că tot mai mulți creștini sunt persecutați, acesta a decis să se lase prins de către ostași, astfel încât să fie ucis pentru credința pe care acesta o avea, potrivit crestinortodox.ro.

Citește și: Ce se spune în tradiția populară despre anii bisecți: Nu este bine să te căsătorești, nici să îți schimbi locul de muncă

Sărbătoare 20 iunie

Canon de rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor, sărbătorit pe 20 iunie în calendarul creștin

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor, glasul al 4-lea

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1

Glasul al 7-lea

Irmosul

Cu voia Ta, Doamne, întru înfricoşare pământească s-a schimbat firea apelor, cea mai înainte lesne vărsătoare; pentru aceasta, neudat pedestru trecând Israel, cântă Ţie cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-mi mijlocirea cărării cea neîncetată, care mă duce către Dumnezeu, învaţă-mă, tăinuitorule de cele sfinte, ca să câştig viaţa cea fără de sfârşit, prin rugăciunile tale preaînţelepte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit-ai în Biserica lui Hristos, cu harul îndoit luminându-te, sfinţite arătătorule; pentru aceasta cu îndoite cununi, cu sfinţită cuviinţă Hristos te-a încununat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu cununa muceniciei şi cu mirul preoţiei, prin amândouă ai strălucit, preafericite; pentru aceasta ai câştigat moştenirea cea prea adevărată şi de Dumnezeu închipuită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o jertfă curată, vie şi însufleţită, te-ai jertfit Stăpânului Celui Preasfânt; pentru aceasta ai fost primit la jertfelnicul cel din cer, Mărite Mucenice Metodie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tainic Învăţător neamului omenesc şi Izbăvitor şi Mântuitor ne-ai născut nouă pe Hristos, Fecioară, Maică Preacurată; pentru aceea, ştiindu-te pe tine cu adevărat Pricină vieţii celei veşnice, te slăvim.

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel Ce ai întărit...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând cum pluteşte pe deasupra înşelarea lui Origen, ca un păstor bun fiind, cu dumnezeiescul foc degrab ai ars toată negura aceluia, cu strălucirea razei celei dumnezeieşti împreunând înţelepciunea ta, de Dumnezeu primite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflând prin încercare cinstea fecioriei şi frumuseţea curăţiei, mărite, arăţi toată frumuseţea lor şi strălucirea cea vecuitoare, cu înţelepciunea ta şi cu harul cuvintelor tale, cugetătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fulgerul cuvintelor tale şi trâmbiţa cunoştinţei şi glăsuirea dogmelor cea bine înseninătoare au ieşit peste tot pământul, cuvioase, chemând pe toţi credincioşii spre împărtăşirea desfătărilor celor cereşti, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cei ce s-au umplut de bucate mai întărite din ospeţele tale cele duhovniceşti, preaînţelepte, de acolo cu adevărat se hrănesc cu desfătarea care petrece pururea, înfiinţându-se fără stricăciune şi crescând împreună cu cei ce se împărtăşesc cu dânsa.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Împreună cu dumnezeiescul Gavriil, strigăm ţie pururea: Bucură-te Fecioară, Binecuvântată, că te-ai făcut nouă pricină de bucurie şi de veselie adevărată, născând cu trup pe Izbăvitorul şi Mântuitorul tuturor.

Irmosul

Cel Ce ai întărit dintru început cerurile cu cuvântul Tău cel Atotputernic, Doamne Mântuitorule şi cu Duhul Cel a toate lucrător şi dumnezeiesc, toată puterea lor; pe piatra cea neclintită a mărturisirii Tale mă întăreşte.

Cântarea a 4-a

Irmosul

Auzit-am taina iconomiei Tale, Hristoase Dumnezeule, a Celui Ce sânurile părinteşti nu le-ai lăsat şi Te-ai pogorât pe pământ şi Te-am preaslăvit, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşindu-te muceniceşte, ai ajuns la culmea virtuţilor, luând răsplătirea preoţiei tale cea de mari daruri, preafericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind scaun ierarhicesc, ai câştigat şi viaţă preasfinţită şi ai propovăduit dreapta credinţă şi ai învăţat turma ta, preacinstite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dulceaţa cea iubitoare de suflet a dogmelor tale, ca un râu înainte curgând veseleşte pe cei ce se împărtăşesc şi îndulceşte simţirile sufletelor noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-te-ai ca o oglindă luminoasă, care primeşte dumnezeieştile arătări ale lui Dumnezeu, Sfinţite Mucenice Metodie, căci te-ai ridicat prin nevoinţe cu mai bună întărire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce nu ai părăsit sânurile părinteşti şi Te-ai întrupat din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, păzeşte turma Ta, care se închină dumnezeieştilor semne ale rânduielii Tale.

Cântarea a 5-a

Irmosul

Doamne, Dumnezeul meu, de noapte mânecând mă rog Ţie: dă-mi iertare de greşelile mele şi către lumina poruncilor Tale Te rog îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcându-te, părinte, mai înainte de sfârşitul tău, cu omorârea cea purtătoare de viaţă a muceniciei tale şi cu sabia fiind tăiat, te-ai mutat, slăvite, la viaţa cea nemăsurată şi mai bună.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învătătorule al celor tainice, părtaşule al cetelor celor de sus, izbăveşte pe cei ce cu dragoste te cinstesc, pururea pomenite, risipind prin rugăciunile tale năpădirile supărărilor celor cumplite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având îndrăznire către Stăpânul, cu osârdie ai râvnit către patimi prin nevoinţele tale; cere dar pentru credincioşi dumnezeiasca pace şi linişte, părinte preaînţelepte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întâi jertfind pe Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce curăţeşte păcatele lumii şi pe urmă jertfindu-te tu, te-ai adus Lui jertfă cuvântătoare şi vie, Sfinte Metodie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Locaş Luminii Celei neapropiate şi Biserică dumnezeieştii Raze, te rog luminează, cu lumina ta, sufletul meu cel întunecat.

Citește și: Greutate si inaltime copii in functie de varsta

Citește și: Ce a transmis Geta Sterp cu privire la persoanele care se jignesc în mediul online. „Cât de multe rabdă Dumnezeu!”

Cântarea a 6-a

Irmos: Fiind ameţit de valul grijilor...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu ai dat dormitare genelor, nici somn ochilor tăi, preafericite, până ce te-ai izbăvit de toate patimile şi te-ai făcut locaş încăpător strălucirii Duhului, celei dătătoare de raze.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndumnezeindu-te cu totul prin dumnezeiasca şi cea cu chip dumnezeiesc lumină, te-ai făcut îndreptare dumnezeieştii preoţii şi te-ai arătat mijlocitor către Dummezeu, a toată Biserica credincioşilor, cugetătorule de cele dumnezeieşti, Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminătoarea ta pricepere a celor ce sunt, împreunându-se cu viaţa ta cea prealuminată, te-a arătat lumii sfeşnic luminii, gonind bârfeala cea eretică şi negura necredinţei în Dumnezeu, grăitorule de cele dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ştiindu-te pe tine Împărăteasă tuturor celor făcute, ca pe Una ce ai născut pe Dumnezeu, Cel Ce a făcut toate de unde nu erau, împreună cu Arhanghelul Gavriil strigăm ţie, Maica lui Dumnezeu, doxologia cea de bucurie.

Irmosul

Fiind ameţit de valul grijilor lumeşti şi cu păcatele cele ce înoată împreună cu mine înecându-mă, şi la fiara cea stricătoare de suflet aruncându-mă, ca Iona, Hristoase, strig către Tine: dintru adâncul cel aducător de moarte, scoate-mă.

CONDAC

Glasul al 4-lea

Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Sfinţit tăinuitor al Preasfintei Treimi şi propovăduitor dumnezeieştilor porunci celor mai presus de gând şi întărire bine credincioşilor ai fost, Sfinţite Mucenice Metodie; căci ai înfruntat cugetele celor răucredincioşi şi pentru dreapta credinţă te-ai arătat sfinţit mucenic prin sângele tău şi împreună cu îngerii stând înaintea lui Hristos, roagă-te să ne mântuiască pe noi.

Cântarea a 7-a

Irmosul

În cuptorul cel cu foc, aruncaţi fiind cuvioşii tineri, focul în rouă l-au prefăcut, prin cântare aşa strigând: Bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind sfinţit, cugetătorule de Dumnezeu şi strălucind în chip luminat cu sângele mărturisitorilor adevărului, împreună cu dânşii cântând strigi către Stăpânul: Bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întărit în credinţă, ai stins văpaia idolilor cu curgerile sfintelor tale sângiuiri prin mărturisire, aşa strigând: Bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind învăţat cele dumnezeieşti, părinte, preaînţelepţeşte ai arătat gândul privirii celei de sus, către cei ce cu credinţă cântă, strigând: Bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu cuvinte de laudă toată zidirea slăveşte naşterea ta, Fecioară, ştiind că Cel născut din tine este Dumnezeu şi cu cinste închinându-se Lui strigă: Bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe împăratul slavei...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru Tine Cel nevăzut, ca şi cum te vedea, cugetătorul de Dumnezeu a răbdat chinurile tiranilor şi a primit cunună, cântând: Preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind curat de împărăţia lui Hristos cea neschimbată, ai umblat pe calea pe care ţi-o pricinuia ţie, ierarhe, strigând lui Hristos: Popoare preaînălţaţi-L, întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristos, pentru ostenelile tale, nemăsurată plată împărăţia Sa ţi-a dat, de Dumnezeu purtătorule, Celui Ce cu dreaptă credinţă Îl lauzi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Noian de dogme şi table de învăţături, comoară înaltă a privirii şi scaun de simţire te ştim pe tine, lăudând cu dreaptă credinţă şi strigând: Popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu credinţă alerg rugător către tine, Preacurată, care ai zămislit pe Stăpânul tuturor, izbăveşte-mă acum de izgoniri şi de primejdii pe mine, care laud cu credinţă pe Dumnezeu Cel Întrupat din tine, Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul

Să lăudam bine să cuvântam şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul slavei, Cel Unul fără de început, pe Care bine-L cuvântează puterile cerurilor şi de Care se cutremură cetele îngerilor, lăudaţi-L preoţi, popoare preaînălţaţi-L în veci.

Cântarea a 9-a

Irmos: Maică a lui Dumnezeu...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roagă totdeauna pe Hristos, părinte de Dumnezeu fericite, ca să înceteze măiestriile eresurilor celor împotriva noastră şi negura cea de acum să o gonească dintre noi, căci ca un ierarh eşti tare solitor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la pământ către cer călătorind, te-ai mutat unde te-ai împărtăşit vieţii celei nestricăcioase, răsplătire pentru slujba şi chinuirea ta pe aceasta luând-o şi te-ai învrednicit a vieţui în veci împreună cu Hristos.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roadă lemnului vieţii ai cules, fericite, prin moartea ta, neguţătorind pe începătorul vieţii oamenilor; cu al Cărui har desfătându-te din destul, roagă-te pentru cei ce te laudă cu credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tot cugetul întinzându-l, cuvioase, prin bunătatea vieţii te-ai învrednicit de vederea lui Hristos şi de bucuria cea veselitoare, ca un sfinţit mucenic şi ca un învăţător şi părtinitor al dreptei credinţe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Chivot al Legii celei noi te numim pe tine şi Lespede scrisă de Dumnezeu, întru care s-a scris Cuvântul lui Dumnezeu, făcându-Se om, ca să izbăvească lumea din înşelăciune, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti plină de har, Prealăudată.

Irmosul

Maică a lui Dumnezeu şi Fecioară, Ceea ce ai născut şi după naştere iarăşi ai rămas Fecioară, nu lucru al firii, ci lucru al pogorârii lui Dumnezeu este. Pentru aceea pe tine, ca pe Una ce te-ai învrednicit dumnezeieştilor minuni, pururea te slăvim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Făcându-ţi inima jertfelnic veselitor, într-însul ai adus jertfe fără de sânge lui Dumnezeu, lucrătorule de cele sfinte şi nevoindu-te foarte tare şi junghiindu-te, te-ai adus jertfă, Sfinţite Mucenice Metodie, Celui Ce pentru noi S-a jertfit; pe Care roagă-L pururea neîncetat să ne izbăvim toţi, cei ce cu dragoste te lăudăm.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm păcătoşii şi smeriţii şi să cădem cu pocăinţă strigând din a dâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte, că pierim de mulţimea păcatelor, nu întoarce pe robii tăi deşerţi, că pe tine, Una, Nădejde te-am câştigat.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Mieluşeaua cea Preacurată şi Fecioara, dacă a văzut pe Fiul său, pe Care L-a născut, întins pe Cruce, i s-a rănit sufletul de chinuri cumplite şi tânguindu-se striga: Preaiubite Fiule Unule este pomenirea darurilor şi a minunilor Tale, cu care s-a îndulcit adunarea cea nemulţumitoare, Fiule preaiubite? Însă ca să izbăveşti neamul omenesc, acestea le rabzi acum; pentru aceasta laud milostivirea Ta.

 


Astăzi, 22 iulie, este ziua de naștere a Juliei, care a împlinit frumoasa vârstă de 30 de ani. Cu această ocazie specială, prietenii și fanii ei nu au întârziat să îi transmită „La mulți ani!”.