Calendar Ortodox 10 decembrie 2022: Sfinți grabnic ajutători, mare sărbătoare sâmbătă! Rugăciunea care alungă toată durerea și necazul

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 10 dec 2022, 08:34

Sărbătoare calendar ortodox 10 decembrie 2022

Sursa: freepik.com

Ce sărbătoare e sâmbătă în calendar ortodox 10 decembrie 2022. Trei sfinți făcători de minuni sunt pomeniți de Biserica Ortodoxă în această zi.

Sărbătoare calendar ortodox 10 decembrie 2022. Sfintii Mucenici Mina, Ermoghen si Eugraf, sfinți făcători de minuni, sunt prăznuiți sâmbătă de Biserica Ortodoxă.

Toți trei au primit moarte martirică în vremea împăratului Maximin.

Rugăciunea  Sfinţilor Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf pe care este bine să o rostească sâmbătă toți credincioșii! 

Citește și: Zile libere de la stat de Bobotează și Sfântul Ioan. 6 și 7 ianuarie ar putea fi declarate zile libere legale

Sărbătoare calendar ortodox 10 decembrie 2022 

Sfintii Mucenici Mina, Ermoghen si Eugraf  sunt prăznuiți sâmbătă, 10 decembrie 2022, de Biserica Ortodoxă. 

Sfintii Mucenici Mina, Ermoghen si Eugraf au trăit pe vremea împăratului Maximian. Făcându-se odată întrebarea de locuitorii Alexandriei de unele lucruri care tulburaseră liniştea oraşului, împăratul Maximian a trimis pe Mina, ca să dea răspuns acelor întrebări, pentru că Mina învăţase toată înţelepciunea acelei vremi şi era iscusit în meşteşugul vorbirii fiind atenian de neam, trăise la Atena şi acolo deprinsese meşteşugul vorbirii frumoase.

Când a venit Mina la Alexandria nu numai că a lămurit pe alexandrini despre lucrurile ce-i tulburaseră, nu numai că a pus capăt oricărei îndoieli şi a dat răspuns oricărei întrebări ce i s-a pus, dar a şi făcut pe cei ce primiseră cuvântul credinţei în Hristos să ţină şi mai tare la credinţa lor şi a tămăduit pe mulţi bolnavi. Împăratul, aflând de aceasta, a trimis pe Ermogen, prefectul, cu poruncă să-l facă pe Mina să se lepede de credinţa creştină, iar de nu-l va îndupleca să-l piardă cu fel şi fel de chinuri.

Prefectul l-a adus pe sfânt la scaunul de judecată; dar pentru că nu l-a putut îndupleca să se lepede de Hristos, şi pentru că îl vedea că i se împotriveşte în cuvânt l-a supus la chinuri.

Dar văzând cum rabdă Sfântul Mina chinurile aspre, a trecut şi el la credinţa în Hristos şi a fost botezat de Sfântul Mina şi apoi a fost ridicat de soborul episcopilor la arhierie. Aflând împăratul acestea, i-a supus pe amândoi la chinuri felurite, pe care sfinţii le-au îndurat cu ajutorul lui Dumnezeu.

Atunci Sfântul Evgraf, care era scriitor al Sfântului Mina, a mărturisit cu îndrăznire pe Hristos şi a zis multe cuvinte împotriva împăratului, defăimându-l. Iar împăratul, plin de mânie a scos sabia şi l-a ucis cu mâna lui pe Evgraf. Odată cu el au fost ucişi şi Sfinţii Mina şi Ermogen cu săbiile, de către slujitorii împăratului. Sfintele lor moaşte au fost ridicate şi duse în Constantinopol, unde se află şi acum şi fac minuni şi semne nenumărate, potrivit calendar-ortodox.ro

Calendar creștin ortodox 10 decembrie 2022. Rugăciune 

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf 

Troparul Sfinţilor Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf, glasul al 8-lea:

Cu înfrânarea omorând por­nirile şi îndemnurile cele arză­toare ale patimilor, ucenicii lui Hristos au luat harul de a alun­ga urmările bolilor celor nepu­tincioşi şi a face minuni, atât în viaţă, cât şi după moarte. Minune uimitoare cu adevărat! Că oase goale izvorăsc tămă­duiri. Slavă Ţie, Singurului Dumnezeu şi Ziditorului.

 

C ântarea 1, glasul 1.

Irmosul.

Hristos Se naşte slăviţi-L, Hristos din ceruri întâmpinaţi-L; Hristos pe pământ, înălţaţi-vă; cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobiţi cu Cununile Măririi şi stând înaintea Scaunului lui Dumnezeu şi umplându-vă de Dumnezeiască Lumină, mucenicilor, izbăviţi de întune­cimea patimilor pe cei ce săvârşesc cu dragoste Sfântă pomenirea voastră, cea de lumină purtă­toare.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Iubind Strălucirea Dumneze­iască şi dorind după Frumuse­ţea lui Dumnezeu, aţi lepădat desfătările vieţii şi toată stăpâ­nirea cea strălucitoare şi prin moarte aţi aflat Viaţa Cea Nesfârşită, mucenicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înflăcărându-se de râvnă Dumnezeiască au stins focul necredinţei în Dumnezeu şi s-au arătat întru credinţă sfeşnice strălucitoare, umplând pe toţi de lumina dreptei cinstiri de Dumnezeu, Sfinţii Mucenici Ermogen şi Mina, cei mari la suflet.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă-te neîncetat, Fecioară fără de prihană, Domnului şi Stă­pânului, pe Care L-ai Întrupat din sângiuirile tale, unindu-Se cu noi, ca să se izbăvească robii tăi de sub stăpânirea patimilor, Preacurată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Fiul ui Celui Născut...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Raza Cerească luminându-se sfinţii mucenici, au risipit întunericul înşelăciunii idoleşti şi ne-au strălucit lumină de tămăduiri, nouă celor ce cântăm Dumnezeului tuturor: Sfânt eşti, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând pătimirii Stăpânu­lui, Celui Ce este Viu, Minunate Mina, pielea de pe tălpi ţi s-a jupuit, dar ai zdrobit capul ti­ranului vrăjmaş, întărindu-ţi picioarele pe calea cea tare a muceniciei, preaviteazule mu­cenice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tăindu-i-se mâinile, Sfântul Ermogen lăuda pe Mântuitorul făcând veşmântul preoţiei cu roşeala sângiuirilor cu adevărat mai strălucitor şi prin har arătându-se următor Celui Ce a păti­mit cu trupul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Singură, Hristos Cel Preafrumos, aflându-te Preafrumoasă între femei, Fecioară, a ieşit pur­tător de Trup, din sânul tău, împodobind neamul nostru, cu Dumnezeieşti Frumuseţi. Pentru aceasta te cinstim pe tine.

Irmosul:

Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din Fecioară Întrupat fără sămânţă, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti, Doamne!

 

C ântarea a 4-a.

Irmosul:

Toiag din rădăcina lui Iesei şi floare dintr-însul, Hristoase din Fecioara ai odrăslit, din Muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai Întrupându-Te din cea Neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu. Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vestind Legile cele pline de lu­mină, ai răbdat nelegiuirea de a ţi se scoate ochii, Sfinte Mina, având ochii inimii tale căutând cu gri­jă către Lumina Cea Neapusă şi cântând cu bucurie: Slavă Pu­terii Tale, Doamne!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-s-a limba ta, pe când ţi se tăia, preaînţelepte, ascuţită de Focul Duhului; că vorbeai vestind minunile lui Dumnezeu şi ai schimbat necredinţa jude­cătorului tău în încredinţare plină de evlavie cu adevărat de­spre Ziditorul.

Stih: Sfinte Mucenice Ermoghen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdând cu multă tărie pă­timirea, Sfântului Ermogen i se taie picioarele, călcând în picioare capul şarpelui şi pregătind cu cuget neabătut calea muceni­ciei, care duce către Viaţa Stră­lucirii Cereşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Păzindu-ţi sufletul nerănit, ţi Se arăta Hristos, vindecându-ţi rănile, Sfinte Mucenice Mina şi poruncindu-ţi să rabzi cu bărbăţie; ca prin tine să se facă mântuire tuturor celor ce te vedeau, Cel Ce este voitor de milă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toiag din rădăcina lui Iesei, înflorind ai odrăslit pe Cel Ce a sădit toată lumea, Care a veşte­jit sadurile cunoştinţei celei ne­roditoare; şi ne-a sădit cu evla­vie credinţa cea adevărată, Preacu­rată Fecioară, Prealăudată.

 

C ântarea a 5-a.

Irmosul:

Dumnezeu al păcii fiind, Tată al îndurărilor, pe Îngerul Sfatului Tău Celui Mare, dăruindu-ne pace L-ai trimis nouă. Deci, povăţuiţi fiind la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, de noapte mâne­când, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru ce te tulburi în de­şert? Strigau mucenicii îm­preună judecătorului cel fărădelege; căci lângă noi se gă­seşte, dându-ne putere, Cel Ce este Singurul Nebiruit întru tă­rie; pentru Acela suferim cu toată tăria chinurile.

Stih: Sfinte Mucenice Ermoghen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fost-a pe neaşteptate minu­nata schimbare a Mucenicului Ermogen către Domnul; că prin baia botezului s-a curăţat şi prin hotă­rârea cea Dumnezeiască a primit lumina arhieriei, luminând cu învăţături pe cei ce sunt în noaptea celor cumplite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Părăsind gândul cel neiscusit al ritorilor, aţi fost pescuiţi cu mrejele necărturarilor, Duhul înţelepţindu-vă cu adevărat pe voi, mucenicilor; şi prin cre­dinţă v-a făcut puternici întru tărie,împotriva furtunii chi­nurilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai întrecând pe sfinţii îngeri, Fecioară Preacurată, Ceea ce ai născut pe Îngerul de Mare Sfat, pe Dumnezeu Emmanuel, Care cu pogorârea Sa a făcut pe cei pământeşti cereşti, pentru milostivirea Sa cea de netâlcuit.

 

C ântarea a 6-a. Irmos: Din pântece pe Iona...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăveşti pe Iona din fiară, închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, Atotputernice; iar trupurile mucenicilor, arun­cate în mare, le îndreptezi către limanul cel liniştit al îngropă­rii, unde este Dumnezeiasca Ta voire, spre paza noastră, a cre­dincioşilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Trupurile voastre, nebiruiţi­lor mucenici, adâncimea mării le-a dat uscatului nevătămate, mergând înaintea voastră îngeri cereşti, fericiţilor şi arătându-ne tuturor aşezarea voastră, care este izvor de tămăduiri şi izbăvire de patimile sufleteşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cetele cele înţelegătoare s-au mirat de răbdarea voastră; cum aţi biruit cu trupul pe ba­laurul cel fără de trup, muceni­cilor şi v-aţi încununat cu cununile biruinţei, stând înaintea Scaunului lui Dumnezeu şi luminându-vă cu Dumnezeieştile Străluciri.

Calendar Ortodox 24 decembrie 2022: Sărbătoare mare în Ajunul Crăciunului! Sâmbătă e ziua tuturor românilor care poartă acest nume sfânt

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Încetat-a prin tine, Fecioară, moartea; că ai născut pe Viaţa Hristos, Care dăruieşte nemu­rire şi Dumnezeiască izbăvire celor ce cred în El cu tărie. Pe Acela roagă-L, Preasfântă, să izbăvească pe robii tăi de toate greşelile. 

Sursă: doxologia.ro

 


Bia, primele semne de gelozie, în Casa iubirii! Concurenta i-a adus reproșuri dure lui Andrei, pentru ca a fost mult prea tandru cu Emma în camera roșie! „Am auzit că ai strâns-o foarte tare în brațe”

Andrei îi stârnește gelozia frumoasei Bia, după ce o va îmbrățișa pe Emma în camera roșie! „Mie nu-mi place să mă joc!” Iată ce reproșuri dure i-a adus concurenta lui Andrei!

Cookies