Calendar creștin ortodox luni, 28 martie 2022. La începutul săptămânii este prăznuit un mare sfânt. Rugăciunea care se rostește astăzi pentru iertarea păcatelor

,
calendar crestin ortodox 28 martie 2022

Sărbătoare în calendarul creștin ortodox pe 28 martie 

[Sursa foto: Captură YouTube, pexels]

Pe 28 martie, Biserica Ortodoxă face pomenirea unui mare sfânt. Iată ce sărbătoare este luni în calendarul creștin ortodox.


In articol:

Zi importantă pentru toți credincioșii pe 28 martie. În calendarul creștin ortodox, luni este prăznuit Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou. Cum trebuie să se roage astăzi credincioșii pentru sănătate și iertarea păcatelor? 

Calendar creștin ortodox, 28 martie 2022. Cine a fost Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou? 

Creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou pe data de 28 martie, astfel că luni este sărbătoare în calendarul creștin ortodox. 

Dedicat credinței creștine și lui Dumnezeu, Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou a fost starețul mănăstirii Pelechit din Helespont, undeva în Asia. Se spune că Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou avea o credință atât de mare, încât acesta reușea, prin rugăciune, să îi vindece pe oameni de cele mai grele boli, dar și să alunge duhurile necurate. Pentru a-și păstra credința și pentru a proteja icoana Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou a îndurat chinuri grele. Leon Armeanul este cel care a pornit prigonirile contra apărătorilor sfintelor icoane, printre ei și  Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou. Acesta a fost alungat la Efes, loc unde a fost supus la chinuri foarte mari, iar, în cele din urmă, a trecut la cele veșnice, după ce a fost închis în temință.

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou și-a păstrat credința intactă și a preferat să moartă pentru a proteja icoanele care îl înfățișau pe Iisus Hristos, considerând că aceasta este misiunea cu care a fost trimis pe pământ.

sarbatoare 28 martie 2022 calendar crestin ortodox

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, prăznuit pe data de 28 martie

[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Când sunt Floriile în 2022. Duminica Floriilor, sărbătoare importantă pentru credincioși. Tradiții, superstiții și obiceiuri în ziua Intrării Domnului în Ierusalim

Rugăciunea care se spune astăzi pentru iertarea păcatelor 

La început de săptămână, credincioșii se pot ruga pentru iertarea păcatelor, pentru a avea parte de sănătate și liniște sufletească. Pentru că pe data de 28 martie în calendarul creștin ortodox este prăznuit Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, astăzi poate fi rostit canonul de rugăciune închinat acestuia. 

„Troparul Sfântului Cuvios Ilarion cel Nou, Egumenul Pelechitului, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ilarion, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Cuvios Ilarion cel Nou, Egumenul Pelechitului, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ilarion. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Cântarea 1, glasul al 2-lea

Irmosul:

Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea într-armată; iar Cuvântul, Domnul preaslăvit, întrupându-Se, a nimicit păcatul cel prearău, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Milostiv şi blând făcându-te prin pustnicie şi vesel cu adevă­rat, întru Duhul, milostivirii mă învredniceşte prin rugă­ciunile tale, Părinte Ilarion, ca să te laud acum întru veselia inimii mele.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvios fiind din pruncie, pă­rinte şi luând crucea ta ai ur­mat lui Hristos, veştejind pati­mile trupului cu înfrânarea şi cu rugăciunile cele stăruitoare şi împodobindu-te cu lipsa de pătimire.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Supunându-te jugului celui prea uşor al Domnului şi ascul­tător făcându-te îndreptărilor Lui, Sfinte Preacuvioase Ilarion, ai arun­cat de la tine povara cea prea grea a păcatului, preaînţelepte, câştigând sfinţenia.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lanţurile păcatelor mele rupe-le, Preacurată, rugând pe Fiul tău şi Dumnezeu şi patimi­le ce mă chinuiesc nimiceşte-le, pururea Fecioară, ca, izbăvit fiind, să te cinstesc pe tine tot­deauna, Preanevinovată Stăpână.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca şi cri­nul, Doamne, Biserica cea stearpă din păgâni, prin venirea Ta; întru care s-a întărit inima mea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta, ca soarele strălu­cind cuvioase, cu raze străluci­toare a luminat cetele călugă­rilor şi întunericul demonilor a alungat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai fost prea vesel cu inima, cuvioase şi smerit cu duhul şi de dragoste dumnezeiască plin, având întotdeauna fire bine grăitoare.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu picăturile lacrimilor ai stins cărbunii păcatului şi izvorăşti precum mai înainte, aşa şi după moarte, noianuri de tă­măduiri celor ce vin la tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tămăduieşte rănile sufletu­lui meu şi cârmuieşte, te rog, mişcările minţii mele, către voi­rile Celui Ce S-a întrupat din tine, Preacurată Fecioară.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Venit-ai din Fecioară nu sol, nici înger, ci Însuţi Tu, Domnul Întrupat şi m-ai mântuit pe mine, tot omul. Pentru aceasta, strig Ţie: Slavă puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminatu-ţi-ai inima ta, cu suiri cinstite şi ţi-ai întraripat mintea ca să priveşti numai că­tre Dumnezeu, frumuseţea cea de negrăit şi să primeşti strălu­cirile razelor celor de acolo.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cugetând adânc asupra cu­vintelor celor dumnezeieşti, ai scos de acolo dumnezeiasca cu­noştinţă, şi ai împărtăşit-o tu­turor celor ce aleargă cu evla­vie la tine, Părinte Ilarion.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dulceaţa cuvintelor tale, veseleşte inimile celor ce alear­gă la tine, căci tu însuţi făcând cele ce ai învăţat pe alţii şi găsindu-te în milostivă stare, ai avut cuvânt uşor de primit, cuvioase.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpânul tuturor şi Domnul te-a făcut pe tine Stăpână şi Doamnă, Preacurată. Căci din pântecele tău S-a întrupat ca să izbăvească făptura Sa de vrăj­maşul cel ce o ţinea sub stă­pânire.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Mijlocitor Te-ai făcut în­tre Dumnezeu şi oameni, Hristoase Dumnezeule; căci prin Tine, Stăpâne, din noap­tea necunoştinţei, către Părin­tele Tău, Începătorul luminii, ridicare am aflat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din ostenelile tale ţesându-ţi ţie haină de mântuire, cuvioase, te-ai îmbrăcat cu ea şi pe începătorul întunericului cu veş­nică ruşine l-ai îmbrăcat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin înfrânare ai veştejit pof­tele trupului, cuvioase şi ai pri­mit har ceresc, tămăduind cu veselie bolile de tot felul ale oa­menilor, Părinte Ilarion.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mâinile tale cele dumneze­ieşti ţinându-le fără de obo­seală ridicate către Dumnezeu, părinte, au doborât la pământ meşteşugirile celui viclean şi au dăruit tuturor celor bolnavi sănătate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Putere a credincioşilor şi în­tărire a cuvioşilor te-ai făcut, Preacurată. Căci prin tine ai izvorât tuturor cele bune, iar cei ce locuiesc pe pământ merg către cer.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

De adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mort fiind pentru lumea toa­tă, Părinte Ilarion şi mutându-te, vieţuieşti acum către cele cereşti şi izvorăşti de-a pururi lucrarea cea purtătoare de via­ţă a minunilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bun grăitor, blând, curat, fără prihană, cuvios, plin de bună umilinţă şi vesel cu duhul ai fost, Părinte Ilarion, Prea­fericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit fiind cu milosti­vire nemăsurată, te-ai arătat slujitor adevărat al lui Dum­nezeu, înfrumuseţat cu podoa­ba iubirii de săraci, minunat fiind, Părinte Ilarion.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât de cinstită şi fără de pată a fost viaţa ta! Cât de îm­podobită şi frumoasă a fost purtarea ta! Şi cât de uimitoare sunt minunile pe care le săvâr­şeşti în fiecare zi, minunate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe ceea ce este cămara cea fără de plată a lui Dumnezeu şi tronul cel de foc al Atotţiitorului, pe Născătoarea de Dum­nezeu, toate neamurile să o fericim.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat. Iar cinstitorilor de Dumnezeu tineri le-a pogorât din cer roua Duhului Hristos, Cel Ce este binecuvântat şi preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sabia luptelor tale ai rănit pe balaurul cel fără de trup şi de­săvârşit l-ai nimicit. Pentru aceasta, ai primit răsplătire pu­terea de a face minuni şi a tă­mădui patimile cele preacumplite ale trupurilor şi ale sufle­telor, cuvioase.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul tău iese ca o rouă, alungând zăduful întristării, cuvioase, celor ce vin la tine cu credinţă şi se luminează pururea cu purtările tale cele îmbună­tăţite, fericite părinte al nostru.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea făcându-ţi-o stăpână peste patimi, ai împărăţit cu adevărat ca un biruitor preaales şi neamurilor celor de altă seminţie te-ai împotrivit, nimi­cind patimile cele pierzătoare ale demonilor, preaînţelepte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vânturile ispitelor nu au clă­tinat turnul cel nemişcat al ini­mii tale, cuvioase, că te-ai întă­rit pe piatra dragostei Domnu­lui, pe care sprijinindu-te, te-ai făcut multora întărire, părinte.

Stih: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Te laud pe Tine, Treime mai presus de fire, Ceea Ce eşti În­treită cu Feţele, Neamestecată, Neîmpărţită. Unime Neînţeleasă cu Firea, un Dumnezeu Atotţiitor: Părinte şi Cuvinte şi Duhule Sfinte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin semne te-a preaînchipuit pe tine de mai înainte harul Duhului, prin daruri proro­ceşti, numindu-te pe tine munte gras şi sfânt, uşă de mântuire, carte cu totul nouă şi chivot, Preacurată.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Cuptorul cel cu foc, oarecând în Babilon, lucrările şi-a despărţit din dumnezeiască poruncă, pe haldei arzând şi răcorind pe credincioşii, care cântau: Binecuvân­taţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mărirea cea trecătoare a lumii şi desfătarea cea stricăcioasă părăsindu-le, părinte, ai dobândit acum în ceruri mări­rea cea nepieritoare şi desfăta­rea cea nestricăcioasă, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată viaţa ta ai petrecut-o în tristeţe. Pentru aceasta, te-ai învrednicit de fericirea şi mân­gâierea din care se împărtăşesc cuvioşii, sălăşluindu-te acum cu bucurie în pământul celor blânzi, ca un înţelept şi plin de judecată.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstită s-a arătat moartea ta înaintea lui Dumnezeu, pă­rinte preasfinţite. Că ai cinstit Icoana Lui şi ai suferit prigoni­rile tiranilor, chinuindu-te, cuvioase şi în aceasta te-ai arătat sfinţit mucenic.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pus-ai capăt, cu adevărat, amărăciunii pescarilor, umplându-i pe aceştia cu vânatul pe care mai înainte nu-l izbu­teau, căci Dumnezeu a ascultat rugăciunile tale, cuvioase lucră­tor al celor sfinte, preasfinţite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De întinăciunea patimilor şi de murdăria păcatului spală-mă, Ceea ce eşti de Dumnezeu cu har dăruită şi uşile pocăinţei deschide-mi mie, celui ce alunec şi ajung mereu în greşeli şi mânii pe Dumnezeu, Preacurată.

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, Întrupându-Se din Fecioară, S-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoarea de Dumnezeu cea Prealăudată o mărim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin harul Duhului, mor­mântul tău izvorăşte tămă­duiri, uscând ploile patimilor şi alungând duhurile înşelăciunii şi luminează inimile tuturor celor ce cu credinţă te fericesc pe tine, Preacuvioase Ilarion.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un trandafir ai înflorit în livada sihăstriei, ca un crin cu plăcută mireasmă, ca un măr cu bun miros ai înmiresmat su­fletele şi inimile tuturor celor binecredincioşi, Sfinte Preacuvioase Părinte  Ilarion, rugătorule pentru cei ce te lau­dă pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Milostivire ai avut şi dragos­te şi umilinţă, milostenie şi pur­tare curată, credinţă adevărată şi nădejde, viaţă cinstită şi cu­get drept, Mărite Ilarion, po­doaba călugărilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea ta a răsărit astăzi ca un soare şi luminează ini­mile credincioşilor cu razele os­tenelilor şi minunilor tale, cu adevărat, părinte. Întru care adu-ţi aminte de toţi cei ce cu credinţă te laudă pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Glasul lui Gavriil, veselindu-ne, aducem ţie, grăind: Bucură-te, Casă a Atotţiitorului. Bucură-te, Mărirea cuvioşilor şi Mântuirea tuturor credincio­şilor, prin care am fost îndum­nezeiţi, Născătoare de Dum­nezeu, pururea Fecioară.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Lui Dumnezeu ai închinat viaţa ta, preafericite, făcându-te cu adevărat lucrător de cele sfinte al lui Hristos, preasfinţite. Pentru aceasta, după nenumărate osteneli şi dureri, te-ai mutat în Corturile cele nematerialnice, bucurându-te. Şi acum ne izvorăşti nouă râuri de tămăduiri.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

Chiverniseşte, Curată, tică­losul meu suflet şi te milostiveşte spre dânsul, care alunecă din pricina mulţimii greşelilor în adâncul pierzării; şi în ceasul înfricoşătoarei morţi răpeşte-mă pe mine, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, de la de­monii cei ce mă clevetesc şi din tot chinul.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

Maica cea Preacurată, văzându-Te pe Tine, Hristoase, mort pe Cruce întins, striga: Fiul meu Cel fără de început cu Ta­tăl şi cu Duhul, ce este această orânduire nespusă a Ta, Îndu­rate, prin care ai mântuit zidi­rea cu Preacinstită mâna Ta?”, aceasta este rugăciunea care se spune pe 28 martie, potrivit doxologia.ro.

Citeste si: Ce nu ai voie de niciun fel să faci în Postul Paștelui! E mare păcat!

 

Citește-ne pe

Citește și:

România, printre ţările care ar fi afectate de norul radioactiv în caz de accident la centrala nucleară Zaporojie

Înălţarea Domnului 2022. Pe ce dată pică Înălțarea în acest an. Iată ce sărbătoresc românii în această zi sfântă

Rușii surprinși de dârzenia ucrainenilor: `Înaintau ca nebunii. Am tras în ei tot ce aveam și ei tot înaintau. Părerea mea e că erau drogați`

Regina NU a murit la ora anunțată de Palatul Buckingham! De ce nu s-a anunțat decesul la timp

Rugăciuni puternice care se citesc în Postul Paștelui

Partenerii nostri:

Clipul zilei pe KANALD.RO:
Cookies