Calendar ortodox 12 octombrie 2022: Ce sărbătoare e miercuri în calendarul creștin! Rugăciunea pentru izbăvirea de necaz și patimi grele

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 12 oct 2022, 08:03

Calendar ortodox 12 octombrie 2022. Ce sărbătoare e miercuri în calendarul creștin

Sursa: Pinterest

Calendar ortodox 12 octombrie 2022. Sărbătoare miercuri în calendarul creștin, atunci când Biserica Ortodoxă face prăznuirea a trei sfinți mucenici care au plătit cu viața pentru că au refuzat închinarea în fața idolilor.

Calendar ortodox 12 octombrie 2022. Miercuri e zi de post și de sărbătoare pentru toți credincioșii români.

Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfinților Mucenici Tarah, Prov și Andronic, sfinți care au trăit în vremea împăratului Dioclețian și care au plătit cu viața pentru că au refuzat închinarea în fața idolilor.

Rugăciunea pentru izbăvirea de necaz și patimi grele pe care este bine să o rostească miercuri, în zi de post și sărbătoare, toți credincioșii. 

Citeste si: Calendar ortodox 11 octombrie 2022: Sărbătoare în calendarul creștin! Marți e ziua tuturor celor ce poartă acest nume sfânt! Rugăciunea de mare ajutor la vreme de necaz

Calendar ortodox 12 octombrie 2022. Sărbătoare 

Sfinții Mucenici Tarah, Prov și Andronic, zi de post și sărbătoare în calendarul ortodox 12 octombrie 2022

Sfinții Mucenici Tarah, Prov și Andronic au trăit în vremea împaratului Dioclețian (284-305) și au murit pentru că au refuzat închinarea in fața idolilor.

Tarah s-a născut în Claudiopolisul Siriei, Prov a fost din Perga Pamfiliei, iar

Andronic a fost fiul unui cetățean de mare vază din Efes.

După ce au fost torturați în mai multe cetăți, au fost aruncați în fața fiarelor împreună cu cațiva criminali. Fiarele i-au sfâșiat pe criminali, în vreme ce sfinții au ieșit nevătămați. În urma acestei minuni, mulți cetățeni au primit credință în Hristos. Ei au fost ucisi de soldați la porunca proconsulului Numerian Maximus.

Deși trupurile Sfinților Mucenici Tarah, Prov

și Andronic au fost amestecate cu cele ale criminalilor, Dumnezeu le-a descoperit unor creștini în chip minunat care sunt trupurile martirilor – trei lumânări s-au arătat deasupra trupurilor acestora. Astfel, cei trei mucenici au fost îngropați cu cinste, scrie creștinortodox.ro. 

În românia, la Biserica Memorială Mihai Viteazul din Alba Iulia se află particele din moaștele Sfinților Prov, Tarah și Andronic.

Citeste si: Tradiții și obiceiuri de Sfânta Parascheva. Ce trebuie să porți la gât ca să fii ferit de boală 

Calendar ortodox 12 octombrie 2022. Rugăciune

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Prov, Tarah şi Andronic

Troparul Sfinţilor Mucenici Prov, Tarah şi Andronic, glasul al 5-lea:

De isprăvile sfinţilor mucenici Puterile Îngereşti foarte s-au mi­nunat; că fiind un trup muri­tor, pe vrăjmaşul cel fără de trup cu Puterea Crucii nevoindu-se tare, l-au biruit nevăzut. Şi acum se roagă Domnului să se miluiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon cel ce era purtat în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel mergătorul cel pedestru, 1-a mântuit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobiţi cu daruri muceniceşti, mucenicilor, staţi cu dragoste înaintea lui Hristos, Dătătorului de cununi în ceruri, luminându-vă cu Lumina Făcliei Celei în Trei Lumini şi luminaţi cu credinţa pe toţi care vă fe­ricesc pe voi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În vremea de goană pentru dreapta credinţă v-aţi arătat, ca nişte ostaşi buni, ca nişte sprijinitori ai Bisericii şi întă­riri ale adevărului, gonind toa­tă înşelăciunea celor de rea cre­dinţă cu vitejeşti pătimiri, nebi­ruiţilor mucenici.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu gând înţelegător risipind, preaînţelepţilor, viforul cel vi­clean şi marea relei credinţe cea sălbăticită, prin liniştea Duhu­lui aţi ajuns către Limanurile cele cereşti, veselindu-vă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sufletele voastre, mucenici­lor, se bucură în ceruri dim­preună cu sufletele mucenicilor cu adevărat, Sfinţilor Prov, Andronic şi Tarah Fericiţilor; că aţi trecut va­lurile muceniciei, bărbăteşte lăudându-vă cu biruinţe cele Dumnezeieşti.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Sfân­tul Duh, vrând, S-a Sălăşluit în pântece de Fecioară şi S-a făcut Trup Neschimbat; şi pătimind de bună voie, a pregătit cete de mucenici Dumnezeieşti să pătimească pentru dreapta credinţă.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Doamne, Cel Ce ai făcut cele de deasupra crugu­lui ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Tarah, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împotrivindu-te tare prigo­nitorului, Sfinte Mucenice Tarah şi strivirea obrazului suferind foarte tare, ai sfărâmat fălcile leilor celor înţelegători şi te-ai făcut birui­tor cu Puterea Duhului.

Stih: Sfinte Mucenice Prov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mare vitejie ai suferit chi­nuri, pe spate şi pe pântece, Mucenice Prov, întinzându-te şi arzându-ţi-se pieptul cu frigări şi lovinduţi-se gura cea grăi­toare de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Andronic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spânzurându-te, ca o jertfa sufereai durerile bătăilor celor amare, Mucenice Andronic, ar­derea focului şi dezrădăcinarea dinţilor şi tăierea limbii tale celei grăitoare de Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte stele întreit lumină­toare cu strălucirile cele înţelegătoare, aţi alungat întunericul înşelăciunii multor zei, purtă­torilor de chinuri mucenici, cei văzători de lumină.

Citește și: Ce se întâmplă cu Theo Rose în ultimul trimestru?! Artista, în lacrimi: „Copilul meu nu știu ce are”

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca pe o Frumoasă, ca pe o Bună, ca pe o Aleasă Curată, pe tine te-a ales Cuvântul, Cel Ce a înfiinţat toate şi Cel mai presus de fiinţă, voind, S-a Sălăşluit în pântecele tău cel Primitor de Dumnezeu.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu eşti Tăria mea, Doamne, Tu şi Puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea; Care n-ai lăsat Sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cuProorocul Avacum strig către Tine: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Legea Ta, Cuvinte, păzind-o mucenicii, au dispreţuit legile nelegiuiţilor, care poruncesc a nu Te cinsti pe Tine Făcătorul; şi suferind toată furtuna chi­nurilor, au câştigat Cereasca Linişte.

Stih: Sfinte Mucenice Tarah, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Poftind a purta jugul lui Hristos pe grumaji, suferi zdro­birea grumazului; iar Crucea ducând-o ca un toiag de putere, Preafericite Tarah, rabzi mulţimea toiegelor, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Prov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce te-ai făcut tare cu Dumnezeiescul Duh, suferi cu tărie sfărâmarea fluierelor tale, cea cu durere, Sfinte Mucenice Prov şi lipsirea ochilor, luminându-te cu cu­noştinţa Treimii cea mai desă­vârşită, te-ai împreunat cu Cetele cele de sus.

Stih: Sfinte Mucenice Andronic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vitejeşte ai stat înaintea ju­decăţii, Sfinte Andronic, luptându-te foarte tare cu vrăjmaşul. Pen­tru aceea, tăindu-ţi-se pulpele, te făcea mai tare; ca să calci capul lui şi să te trimită către călătoria cea de sus.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Numai tu ai purtat în pântece pe Dumnezeu, Care Întrupându-Se, dă fiinţă tuturor; pe Acesta, mărturisindu-L în privelişte, Dumnezeieştii mucenici cei neînduplecaţi s-au chinuit; Fecioară Născătoare de Dum­nezeu, care eşti Minunea înge­rilor şi rana demonilor, Prealăudată.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa ta, Cel Ce eşti Lumină Neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul; ci, întoarce-mă şi la lumina Poruncilor Tale îndreptează căile mele, rogu-mă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-v-aţi călători neabă­tuţi din calea cea strâmtă şi col­ţuroasă, lepădând mulţimile năpastelor ca nişte spumă de mare şi ca nişte stâlpi nesfărâ­maţi, întărindu-vă inima pe piatra credinţei, purtătorilor de chinuri.

Stih: Sfinte Mucenice Tarah, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ritorisind cele Dumnezeieşti şi teologhisind dogmele cele mântuitoare, suferi spintecările buzelor, astupând cu tăria gân­dului gura care huleşte împo­triva lui Dumnezeu Celui Ce te-a făcut, Fericite Tarah.

Stih: Sfinte Mucenice Prov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întins în patru părţi fericitul şi zdrobit de rănile bătăilor, arăta Sfântul Prov înălţarea cea vitejească a sufletului. Drept aceea, arătându-se purtător de cunună, stă înaintea Împăratu­lui tuturor, dimpreună cu cei ce s-au nevoit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mai Înaltă eşti decâtPputerile cele de sus, că ai născut pe Cu­vântul Cel împreună fără de în­ceput şi veşnic cu Tatăl; cu ale Cărui Lumini luminându-se purtătorii de chinuri, au trecut noaptea necredinţei.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuito­rule, că multe sunt fărădelegile mele şi mă ridică dintru adâncul răutăţilor, rogu-mă; căci către Tine am strigat şi mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-vă armă celui pu­ternic prin credinţă, cu vitejie aţi rănit inimile celor necredin­cioşi, luptându-vă împotriva lor vitejeşte, purtătorilor de chinuri cei cu nume mare.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Precum odinioară s-au ruşi­nat fiarele în groapă de Daniel, aşa şi acum de ostaşii cei tari ai credinţei, s-au înspăimântat în privelişte, îmblânzindu-se tira­nii cu cinstitele lor patimi.

Stih: Sfinte Mucenice Tarah, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemănându-se Sfântul Tarah Coas­tei Tale celei împunse, Stăpâne, primeşte împungeri la coaste şi se adapă cu oţet şi i se arde capul foarte fără de milă.

Horoscop săptămânal 13-19 martie 2023. Săgetătorii vor avea parte de o serie de provocări

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zămislit-ai în pântece pe Cel mai înainte de veci, Preacurată şi ai născut cu Trup pe Cel din fire fără de trup şi ai hrănit cu lapte pe Hrănitorul tuturor, Maica lui Dumnezeu, cea Nefurată de nuntă.

Sursă: doxologia.ro