Calendar creștin ortodox luni, 2 mai 2022. Este Paștele Blajinilor! Ce nu ai voie să faci de Paștele celor decedați

,
sarbatoare calendar crestin ortodox luni 2 mai

Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul creștin ortodox pe 2 mai

[Sursa foto: Captură YouTube doxologia]

La început de săptămână, în calendarul creștin ortodox este sărbătoare cu cruce neagră. Ce sfânt este prăznuit pe 2 mai în toate bisericile ortodoxe din România.

La începutul acestei săptămâni, în calendarul creștin ortodox este sărbătoare cu cruce neagră.

Pe data de 2 mai, în toate bisericile este prăznuit Sfântul Atanasie cel Mare.

Calendar creștin ortodox, 2 mai 2022. Cine a fost Sfântul Atanasie cel Mare?

Sfântul Atanasie cel Mare este pomenit în calendarul creștin ortodox de două ori în timpul anului, mai exact pe data de 18 ianuarie și pe 2 mai. La început de mai, Biserica Ortodoxă prăznuiește Aducerea moaștelor Sfântului Atanasie cel Mare în Constantinopol.

Biserica Ortodoxă spune despre Sfântul Atanasie cel Mare  că a fost unul dintre episcopii Bisericii creștine din Alexandria în secolul al IV-lea. După ce a primit o educație aleasă, la vârsta de 24 de ani, acesta a fost hirotonit diacon de către arhiepiscopul cetății. Ulterior, Sfântul Atanasie cel Mare a fost ales episcop al Alexandriei, funcție pe care a deținut-o până în anul 373. 

De-a lungul vieții sale, Sfântul Atanasie cel Mare a luptat pentru a apărarea credinței niceene, dar și pentru a duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu. 

Sfântul Atanasie cel Mare a murit pe data de 2 mai 373, iar în fiecare an, aceasta este prăznuit la această dată, dar și pe 18 ianuarie.

sarbatoare calendar crestin ortodox 2 mai

Sfântul Atanasie cel Mare este prăznuit pe 2 mai 

[Sursa foto: Captură YouTube doxologia]

Citeste si: Moșii de vară 2022. Când are loc loc pomenirea morților și ce e bine să dai de pomană în ziua Moșilor de vară

Canon de rugăciune către Sfântul Atanasie cel Mare. Se rostește pe 2 mai

Rugăciunea către Sfântul Atanasie cel Mare se rostește în fiecare an pe data de 2 mai, atunci când este prăznuit marele sfânt în calendarul creștin ortodox. 

„Troparul Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, glasul al 3-lea:

Stâlp al Ortodoxiei ai fost, prin dumnezeieşti învăţături, întărind Biserica, ierarhe Atanasie; căci pe Fiul de o fiinţă cu Tatăl mărturisindu-L, ai ruşinat pe Arie. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

Cântarea 1, glasul al 3-lea. Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin cuvinte insuflate de Dumnezeu toţi să cinstim după vrednicie pe Atanasie, ca pe unul ce a avut în Biserică laudă nemuritoare, pe care şi după moarte l-a mărit Hristos Dumnezeu, ca pe un slujitor al Său.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întinzându-ţi cugetele întru Duhul Sfânt, la adâncul privirii, sfinţite tăinuitorule, ai urmat bogăţia cuvintelor celor dumnezeieşti, şi ai îmbogăţit lumea părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o luminare înaltă a dumnezeieştilor învăţături, pe cei viforaţi în noianul înşelăciunii, îi îndreptezi pururea cu liniştea cuvintelor tale, părinte, către limanul harului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lăudămu-te Fecioară Născătoare de Dumnezeu preacurată, ceea ce eşti căruţă de heruvimi, din care S-a născut Dumnezeu; căci tu singură te-ai făcut izvor nestricăciunii, izvorând tuturor viaţă, din care scoţând luăm tămăduiri.

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăritu-s-a inima mea...

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fulgerele cuvintelor tale ierarhe, ai întunecat învăţătura lui Arie cea orbită, fâcându-te ochi credincioşilor.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcatu-te-ai cuvioase cu veşmântul adevărului, cel ţesut cu ostenelile şi sudorile tale, prin har slujind lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un voievod al adunării celei de Dumnezeu alese, întrarmându-te cu sabia Duhului, ai tăiat năvălirea hulitorilor de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai primit pe Dumnezeu în pântecele tău, şi întrupat L-ai născut pe El, Cel ce a izbăvit pe oameni din stricăciune, roagă-L Născătoare de Dumnezeu, ca să ne mântuim noi.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am auzul...

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Câştigând în inima ta izvorul vieţii, ai adăpat toată lumea, părinte cuvioase.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împlinit-ai în trupul tău, cuvioase părinte, patimile Domnului, pentru Biserica Lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izgonit fiind de cei fără de Dumnezeu, cuvioase părinte, ai izgonit de la turma ta înşelăciunea cea arienească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maică preacurată, binecuvântată Fecioară, mântuieşte de toată nevoia pe cei ce te laudă pe tine, preacurată.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pacea Ta dă-ne-o nouă...

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce locuiţi pe pământ învăţaţi-vă dreptatea, povăţuindu-vă de cuvintele lui Atanasie, căci el prin credinţă s-a arătat gură Cuvântului, Celui mai înainte de veci.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-te, fericite, luminător nebiruit al Bisericii lui Hristos Dumnezeului nostru, ai surpat toate uneltirile lui Arie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin rugăciunile ierarhului Tău, Doamne, trimite-ne nouă, îndurările Tale, şi ca un milostiv fă-ne vrednici de împărăţia Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să lăudăm pe ceea ce a odrăslit din David, ca pe una ce a zămislit în pântece pe Fiul lui Dumnezeu, şi L-a născut cu trup, şi după naştere a rămas fecioară curată.

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-am cu glasuri...

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcut-ai, fericite, Biserica lui Hristos cu adevărat rai, semănând într-însa cuvântul dreptei credinţe, şi ai tăiat spinii eresurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nil înţelegător, râu al harului te-ai arătat, dând credincioşilor roadele învăţăturilor dreptei credinţe, şi hrănind marginile, de Dumnezeu purtătorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să lăudăm pe preacurata Maică, pe Fecioara după naştere, care a încăput în pântece pe Cel neîncăput întru toate, pe Cuvântul cel împreună-veşnic cu Tatăl şi cu Duhul.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cu curgerile sângiurilor...

Ale Ortodoxiei învăţături sădind, spinii relei socotinţe ai tăiat, înmulţind sămânţa credinţei cu plouarea Duhului cuvioase. Pentru aceasta lăudăm pomenirea ta.

Cântarea a 7-a. Irmos: Cei trei tineri în cuptor...

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-ţi inima ta plină de bunuri ca un fagure de stup, ne izvorăşti dulceaţa Ortodoxiei, pe care culegând-o, strigăm: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De asupririle celor fără de Dumnezeu nu te-ai spăimântat, cuvioase, şi umplându-te de îndrăzneala dreptei credinţe, duhovniceşte ai strigat: Bine cuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind tu, cuvioase, nedespărţit de Duhul, ai păzit nedespărţită propovăduirea Treimii, strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născutu-Te-ai din Fecioară precum bine ai voit Doamne, şi ai izbăvit din stricăciune viaţa noastră; pentru aceasta strigăm ţie: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Fiul, Cel ce S-a născut...

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grăind lumii dogmele nemuririi, lămurit te-ai arătat şi în lucruri nemuritor Atanasie; pentru aceea şi noi împreună cu îngerii lăudăm şi binecuvântăm pe Hristos, şi-L preaînălţăm întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul  Duh, Domnul.

Cu dreaptă credinţă dogmatizând pe Treimea cea de o fiinţă, ai înfruntat cugetul cel rău al lui Savelie împreună cu al lui Arie. Pentru aceea fugind noi de împleticirea lor cea potrivnică, lăudăm, binecuvântăm şi preaînălţăm pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel ce S-a sălăşluit în pântecele Maicii Fecioare, şi negrăit S-a născut dintr-însa, şi o a păzit iarăşi Fecioară după naştere, ca pe un Dumnezeu adevărat Îl lăudăm credincioşii, Îl binecuvântăm şi-L preaînălţăm în veci.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe tine rugul cel nears...

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-ţi sufletul tău neîntinată oglindă a lui Dumnezeu, prin fapte şi prin cuvinte, străluceşti lumii arătări dumnezeieşti, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai trâmbiţă bunei glăsuiri a cunoştinţei, de Dumnezeu cugetătorule, ridicând cugetele noastre cu cuvintele bărbăţiei, asupra vrăjmaşilor celor luptători împotriva lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe tine cel ce cu adevărat te-ai arătat pahar al înţelepciunii, şi ne adăpi cu băutura cea trează a dreptei credinţei, cu cântări te mărim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine preacurată, ceea ce ai zămislit în pântece pe Cuvântul cel neîncăput, şi negrăit L-ai născut cu trup, te mărim credincioşii, Născătoare de Dumnezeu.

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea fecioriei tale...

Înşelăciunea eresurilor o ai vădit, şi credinţa ortodoxă o ai propovăduit, ca un grăitor de Dumnezeu. Cu dreaptă credinţă luminat arătând în lume, ierarhe, Treimea întru unimea Dumnezeirii, în fire de o fiinţă, şi în feţe neamestecate. Pentru aceasta şi adunându-ne, cu credinţă săvârşim pomenirea ta, părinte Atanasie.”, aceasta este rugăciunea către Sfântul Atanasie cel Mare, potrivit doxologia.ro.

Citeste si: Acatistul Sfintelor Paşti 2022. Se citeşte de la Înviere până la Înălţarea lui Iisus Hristos

 

Citește-ne pe

Citește și:

România, printre ţările care ar fi afectate de norul radioactiv în caz de accident la centrala nucleară Zaporojie

Rusalii 2022. Când pică Rusaliile anul acesta. Când sărbătoresc românii Rusaliile și care este semnificația acestei sărbători

Senatul SUA votează o lege istorică pentru persoanele de același sex. Mesajul lui Biden: 'Dragostea e dragoste'

Rusalii 2022. Când pică Rusaliile anul acesta. Când sărbătoresc românii Rusaliile și care este semnificația acestei sărbători

Când pică Paștele ortodox și catolic în 2023

Partenerii nostri:

Clipul zilei pe KANALD.RO:
Cookies