Calendar Ortodox 14 decembrie 2022: Ce sărbătoresc miercuri creștinii români? Rugăciunea care alungă toată durerea și necazul

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 14 dec 2022, 07:50

Sărbătoare calendar ortodox miercuri 14 decembrie 2022

Sursa: freepik.com

Ce sărbătoare este miercuri în calendar ortodox 14 decembrie 2022. Biserica Ortodoxă face pomenirea a patru sfinți care au pătimit și au primit cununa muceniciei în vremea împăratului Deciu..

Sărbătoare calendar creștin 14 decembrie 2022. Biserica Ortodoxă îi pomenește miercuri pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie care au  trăit în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, în secolele III și IV.

Acești sfinți au pătimit în vremea împăratului Deciu și au fost supuși la chinuri grele înainte să primească cununa muceniciei.

Rugăciunea care alungă toată durerea și necazul pe care este bine să o rostească miercuri toți credincioșii 

Citește și: Calendar Ortodox marți, 13 decembrie 2022: Zi de sărbătoare cu cruce neagră în calendar. Rugăciunea care-i vindecă pe cei bolnavi și aduce mare mângâiere celor întristați

Calendar ortodox 14 decembrie 2022. Sărbătoare miercuri 

Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie sunt pomeniți miercuri în calendarul creștin ortodox.

Acești sfinți au trăit în vremea împăratului roman Deciu (250-253) și al guvernatorului Cumvrichie, care îi ura pe creștini și iubea pe zeii păgâni. Acesta îi căuta pe creștini și îi convingă să renunțe la Dumnezeu și să se închine idolilor celor fără de viață.

Pentru acesta pe unii îi păcălea cu daruri, pe alții îi înfricoșa cu amenințări. 

Pentru că au refuzat să se închine idolilor, au fost supuși unor chinuri cumplite. Sf Tirs i-au înțepat ochii, i-au sfărâmat picioarele, i-au turnat plumb topit pe spate, însă, prin puterea lui Hristos, a rămas nevătămat. A fost băgat într-un butoi cu apă spre a fi înecat, dar de îndată vasul s-a spart.

A fost aruncat de pe un zid înalt, într-un loc în care erau tepi și cuie ascuțite, dar și de această dată s-a arătat nevătămat. La rugăciunea sa, idolii din templu s-au sfărâmat și Calinic, preotul păgân al idolilor, s-a convertit la creștinism. 

Calendar creștin ortodox 14 decembrie 2022. Rugăciune 

Canon de rugăciune către Sf Mc Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie 

C ântarea 1, glasul al 6-lea.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Is­rael, cu picioarele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu străluciri muceniceşti stând înaintea Scaunului lui Dumnezeu şi cu Dumnezeieştile fulgerări luminându-vă luptă­torilor, luminaţi-ne şi pe noi, care lăudăm sfântă pomenirea voastră.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Frumuseţea Cea Dumneze­iască, dorind, lucruri de nimic aţi socotit cele veselitoare ale vieţii, purtătorilor de biruinţă ai lui Hristos şi murind cu trupul, v-aţi învrednicit a afla Viaţa Cea fără de sfârşit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Batjocorind înşelăciunea în­chinării la idoli, mucenicilor purtători de biruinţă, cu Dum­nezeiască cuviinţă aţi răbdat pătimirea multor dureri şi acum aţi primit Viaţa Cea fără de durere.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminat fiind de Razele cele mai presus de lumină ale Du­hului, Făcătorul tuturor, ai stins întunericul cel adânc al închinării la idoli, purtătorule de biruinţă al lui Hristos, Mi­nunate şi Preafericite Tirs.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul Cel Nemărginit, Care S-a făcut Mărginit cu Trupul, L-ai născut, Preacurată; pe Acela roagă-L să izbăvească din stricăciune şi din înşelăciu­nea patimilor pe cei ce te măresc pe tine.

C ântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu...

Stih: Sfinte Mucenice Tirs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trupul cumplit chinuindu-ţi-l stăpânii întunericu­lui, tăria cugetului tău nu a slăbit, puternic fiind întărit, Mucenice Tirs, cu dragostea cea Dumnezeiască.

Stih: Sfinte Mucenice Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat minunată a fost credinţa ta cea fără veste către Domnul, mucenice, prin care ai ruşinat credinţa cea rea a vrăj­maşilor, strigând: O, Sfinte Filimon, robul lui Hristos eu sunt.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu îndrăzneală ai ieşit la luptă cu vrăjmaşul, mucenice şi l-ai surpat pe el nu cu pavăză şi cu suliţă într-armându-te, ci cu Dumnezeiasca şi bărbăteas­ca credinţă cea neclintită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind întărit cu dorirea cea Dumnezeiască ai primit din cer naşterea cea Dumnezeiască prin apă, în chip Tainic, Înţeleptule Mucenic Filimon, care te-a în­tărit către luptele cele Dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Unul din Sfânta Treime Întrupându-Se din Curatele tale sângiuri, cu cuviinţă Dumneze­iască, a ieşit în două Firi, ca să mântuiască pe cei din Adam cu bunătatea Sa, Preacurată.

Irmosul:

Nu este sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, Care ai înălţat fruntea credin­cioşilor Tăi Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

C ântarea 4-a.

Citește și: Theo Rose a vorbit despre nuntă cu lacrimi în ochi! De ce nu va îmbrăca rochia de mireasă?!

Irmosul:

Hristos este Puterea mea, Dumnezeul şi Domnul, cinstita Biserică cântă cu Dumnezeiască cuviinţă, strigând din cuget curat, întru Domnul prăznuind.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind, mucenicilor, a măr­turisi prin chinuri pe Cel Ce Singur este Milostiv, pe Cel Ce Singur este Domn şi Dumnezeu al tuturor, aţi dobândit Împărăţia Lui.

Stih: Sfinte Mucenice Tirs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chinuirea trupului, năvăli­rile fiarelor şi ale focului şi ale mării, bărbăteşte le-ai suferit, preafericite şi ai surpat tăria vrăjmaşului, Mucenice Tirs.

Stih: Sfinte Mucenice Levchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rănile patimilor împodobindu-ţi sufletul, l-ai făcut mai luminat decât lumina soarelui, ca un purtător de chinuri, ostaşule al lui Hristos, Mucenice Levchie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tăindu-ţi-se venele, ai slăbit pe nelegiuitul vrăjmaş, fericite şi sprinten ai umblat pe calea muceniciei cu Dumnezeiescul Duh, Mucenice Apolonie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maică fără de bărbat, Fecioară fără prihană, Tânără Nestricată între femei numai pe tine te ştim, Binecuvântată Marie, Ajutătoarea oamenilor.

C ântarea a 5-a.

Irmosul:

Cu Dumnezeiască Străluci­rea Ta, Bunule, sufletele celor ce aleargă la Tine cu dragoste, Te rog luminează-le; ca să Te vadă, Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine, Adevăratul Dumnezeu, Cel Ce chemi pe toţi din negura greşelilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminaţi cu adevărat de Strălucirile Cele Dumneze­ieşti ale Duhului, aţi străbătut ca nişte înflăcăraţi noianul cel nestatornic al credinţei în idoli şi v-aţi mutat către Dumneze­iasca linişte.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Târâţi cumplit pe pământ, prealăudaţilor mucenici şi cu chinurile fiind loviţi, aţi dobân­dit darurile cele cereşti, făcându-vă cetăţeni ai cerului împreună cu îngerii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întins la pământ şi de multe rele înconjurat, Mărite Mucenice Tirs, te-ai bucurat arătându-te mai presus de tot felul de chinuri, cu Dumnezeieştile ajutorări.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Izbăveşte, Stăpâna cea Bună a lumii, pe cei ce te mărturisesc pe tine din suflet, Născătoare de Dumnezeu; că pe tine te-am dobândit Apărătoare Nebiruită, Ceea ce eşti cu adevărat Născă­toare de Dumnezeu.

 

C ântarea a 6-a.  Irmos: Marea vieţii văzând-o...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cârmuiţi fiind de adierile Duhului, înţelepţilor mu­cenici, aţi ajuns cu bucurie, cu corabia sufletului, la Limanul Cel Înţelegător îndulcindu-vă împreună de Dumnezeire.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Veşmânt de mântuire înmuiat în vopsele de sângiuri v-aţi câştigat, mucenicilor, iar prin dezbrăcarea de trup v-aţi îm­brăcat cu Dumnezeiasca bună cuviinţă şi v-aţi înfrumuseţat cu Mărire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţii Mucenici Filimon cu Levchie şi îm­preună cu ei Apolonie şi Tirs pururea Fericitul, pătrimea cea Dumnezeiască şi luminată, s-au îmbogăţit cu Strălucirea Trei­mii, prin împărtăşirea cea fără de materie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce este mai presus decât toată făptura cea văzută şi înţe­legătoare, a ieşit ca un Dum­nezeu, Întrupându-Se din pân­tecele tău şi păzindu-te Nestri­cată precum ai fost mai înainte de naştere, Maică Fecioară.

Calendar Ortodox 3 august 2023: Ce sărbătoare este joi? Rugăciunea sfântă care aduce pacea și fericirea în familie

Irmosul:

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la Limanul Tău cel Lin alergând, strig Ţie: scoate din stricăciune viaţa mea, Mult Milostive. 

Sursă: doxologia.ro