Buna Vestire 2023. Pe ce dată pică Buna Vestire anul acesta și care este semnificația sărbătorii

Author: Amalia Georgescu

Buna Vestire 2023, sărbătoare cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox 

Sursa: captura youtube doxologia.ro

Buna Vestire 2023 este printre cele mai importante sărbători din Postul Paștelui. Iată pe ce dată pică Buna Vestire și ce sărbătoresc credincoșii în această zi.

Buna Vestire 2023 este una dintre cele două sărbători cu cruce roșie din Postul Paștelui, motiv pentru care are o mare importanță pentru toți credincioșii.

Chiar dacă data la care este sărbătorită Învierea Mântuitorului Iisus Hristos se schimbă în fiecare an, Buna Vestire pică mereu în aceeași zi, fiind o sărbătoare cu dată fixă. Iată când sărbătoresc creștinii ortodocși Buna Vestire în 2023.

Pe ce dată pică Buna Vestire în 2023? 

Buna Vestire pică pe data de 25 martie, așa cum se întâmplă în fiecare an. În 2023, sărbătoarea cade într-o zi de sâmbătă.

Potrivit tradiției creștine, credincioșii au dezlegare la pește, ulei și vin, având în vedere că este prima sărbătoare mare din Postul Paștelui 2023.

Buna Vestire este prima sărbătoare închinată Maicii Domnului și mai este cunoscută și sub denumirea de Blagovestenia, acesta fiind termenul slav pentru Buna Vestire. Pe 25 martie, credincioșii își amintesc de ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil i-a adus Fecioarei Maria vestea că îl va naște pe Mesia, de aici și numele sărbătorii. 

Această sărbătoare este însemnată cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox și este considerată drept una dintre cele mai importante de peste an, având în vedere că majoritatea praznicelor din timpul anului bisericesc derivă din ea. 

În limbaj popular, Buna Vestire mai este cunoscută și sub denumirea de Ziua Cucului. Se spune că în această zi se aude pentru prima oară cântecul cucului, iar acesta anunță venirea oficială a primăverii. 

Citește și: Pe ce dată pică Floriile în 2023? Ultima sărbătoare importantă înainte de Paște

Ce tradiții și obiceiuri se respectă de Buna Vestire? 

În popor, de Buna Vestire 2023 se respectă mai multe tradiții și obiceiuri. Pe 25 martie se spune că este bine ca oamenii să pună pe pragul casei sare și pâine. Se crede că acestea vor fi luate de îngeri, iar cei din casă vor fi protejați de rele.

De Buna Vestire sunt interzise certurile. Fiind o zi a veștilor bune, oamenii trebuie să fie veseli, iar cei care vor spune vorbe urâte sau se vor certa se spune că vor avea parte doar de necazuri. 

Pentru a avea parte de noroc, oamenii ar trebui să aibă bani în buzunare de Buna Vestire. Se spune că acest obicei aduce noroc și mult belșug.

Cum de Buna Vestire se aude primul cântec al cucului, tinerii îl foloseau în trecut pentru a afla când urmează să se căsătorească. Mai exact, fetele nemăritate și flăcăii rosteau următoarele cuvinte: „Cucule voinicule/ Câți ani îmi vei da/ până m-oi însura/mărita?” Dacă după rostirea cântecului cucul cânta, atunci înseamna că fiecare cântec este un an de așteptare. În cazul în care cucul se oprea din cântat, atunci era semn că nunta se apropia cu pași repezi. 

De Buna Vestire 2023, pe 25 martie, credincioșii au dezlegare la pește. Este pentru prima oară de la începutul Postului Paștelui 2023 când se pot consuma preparate din pește, fiind cunoscut faptul că în perioada de post există doar două dezlegări la pește, de Buna Vestire și de Florii.

Citește și: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

În ziua de Buna Vestire nu se muncește, nu se spală rufe, nu se calcă, având în vedere că este o sărbătoare cu cruce roșie.

Ce rugăciune se spune de Buna Vestire 2023? 

Pentru că Buna Vestire este o sărbătoare închinată Fecioarei Maria, în această zi se rostește rugăciunea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. 

„O, Preasfântă Născătoare de Dum­ne­zeu, Fecioară stăpână, ceea ce ești mai înaltă și mai presus decât îngerii și arhanghelii și mai cinstită decât toa­tă făptura; mirarea cea mare a în­ge­ri­lor, propovăduirea prorocilor, po­doa­ba cea aleasă a arhanghelilor, întă­rirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamărită a apostolilor, povățuitoa­rea cea tare a călugărilor, înfrânarea cea tare a postitorilor, curăția și slava fecioa­re­lor, veselia cea lină a mai­ci­lor, în­țe­lep­ciunea și învățătura prun­ci­lor, câr­muitoarea săracilor și a vădu­velor; îmbrăcăminte celor goi, sănă­tate celor bolnavi, izbăvire celor ro­biți; liniște celor de pe mare, liman bun celor înviforați, povățuitoare ne­os­te­nită ce­lor rătăciți, mergere ușoară celor călă­tori, odihnă bună celor oste­niți, aco­pe­rământ și scăpare celor asu­priți; nădejde celor fără de nădejde, ajută­toare celor lipsiți; celor săraci bo­găție neîmpuținată, celor întristați de-a pururea mângâiere, celor pe care nu-i iubește nimeni iubire cu smerenie; ce­lor păcătoși mântuire către Dum­­ne­zeu; tuturor creștinilor ocrotire tare, a­ju­tătoare nebiruită și folo­si­toare.

Prin tine, Cel nevăzut S-a făcut văzut, pentru care aducem rugăciune ție noi, robii tăi, Doamna noastră. O, preamilostivă împărăteasă a luminii ce­lei înțelegă­toare și preamărită, care ai născut pe Împăratul nostru, Hristos Dumnezeu, Cel ce dă viață tuturor, ceea ce ești slăvită de cele cerești, minte înge­rească, stea cu totul luminoasă și mai sfântă decât toți sfinții; împărăteasa împăraților, stăpâna tu­turor făpturilor, Fecioară încuviințată de Dumnezeu, Mireasă nestricată, pa­lat al Preasfân­tului Duh, tron de foc al Împăratului celui nevăzut, chivot ce­resc, purtător al Cuvântului lui Dumnezeu, căruța cea în chipul focului; odihna Dumne­zeului celui viu, zămislirea negrăită a tru­pului lui Hristos, cuibul Vulturului ce­resc, turtureaua cea cu bună glă­suire, porumbița cea preabună, lină și fără de răutate; Maică iubitoare de fii, adân­cul milelor, picătura care risipești mâ­nia lui Dumnezeu, adâncimea cea ne­mă­surată, taina cea negrăită, minu­nea cea neștiută, minune nespusă;

Bi­serică nefăcută de mână omenească a Însuși Împăratului tuturor veacuri­lor; tămâia cea cu bun miros, veșmânt cinstit, porfiră de Dumnezeu țesută, Rai sufle­tesc, odrasla pomului celui de viață purtător, floarea cea preafrumoa­să, care ai înflorit nouă veselia ce­reas­că, strugurele mântuirii noastre, paha­rul Împăratului Ceresc, întru care s-a dres de la Duhul Sfânt vinul harului Celui neîmpuținat; solitoarea legii, înce­pă­tura credinței celei adevărate a lui Hristos, turnul cel neclintit, pieirea ere­ticilor, sabia mâniei lui Dumnezeu îm­­po­triva tu­turor celor nelegiuiți; în­grozire diavolilor, biruință în războaie, păzi­toare adevă­ra­tă tuturor creștinilor și lumii încre­din­țată mântuire.

O, întru tot milostivă Doamnă Fecioară, stă­pâ­nă Născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ție și arată mila ta poporului drept-credincios; roagă pe Fiul tău să ne izbăvească de tot răul. Și păzește locașul acesta și toate orașele și satele creștinești și tot po­porul cel bine-credincios, care scapă la tine și cheamă numele tău cel sfânt, de toate năpas­tele, de boală, de cutremur, de po­top, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de răz­boiul cel dintre noi, de toate durerile și tot ne­cazul. Ca să nu fie îm­puținați robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mânie a lui Dumnezeu; ci îi păzește și îi mântuiește cu mila ta, Doamnă, ceea ce te rogi pentru noi și pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi adu­cătoare de roadele cele de folos, pe care le dăruiești nouă. Izbăvește, ridică și miluiește din toate nevoile, stăpână preami­los­tivă, Năs­că­toare de Dumne­zeu prea­lă­udată, pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspi­narea lor; ci ne înno­iește pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mul­țumire, aflându-te pe tine ajută­toa­re. Milostivește-te, Doam­nă Prea­cu­rată, spre ajutorul po­po­rului celui binecredincios.

Nădej­dea noastră, adu­nă pe cele risipite: pe cei rătăciți pe cale povățuiește-i, pe cei căzuți de la dreapta credință iarăși la credință întoarce-i, pe cei bătrâni sprijinește-i, pe cei tineri îi învață, pe prunci hrănește-i și preamărește pe cei ce te preamăresc; dar, mai ales, păzește Sfântă Biserica Fiului tău și o ferește întru lungime de zile.

O, milostivă și preaîndurată îm­pă­răteasă a cerului și a pământului, Născătoare de Dumne­zeu, pururea Fecioară, miluiește cu mij­lo­cirea ta po­porul drept-credincios și toată drept-credincioasa creștinătate. Păzește-o sub acoperământul milei tale, apăr-o pe ea cu cinstitul tău aco­pe­rământ și roagă pe Hristos, Dumne­zeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus, ca să ne putem apăra împotriva vrăjmașilor ce se luptă îm­potriva noastră. Miluiește și mântu­iește prin ru­găciunile tale, Maică, pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bise­ri­cii Ortodoxe Ro­mâne, pe (Înalt) Prea Sfințitul (Arhi-) Episcopul (și Mitro­po­litul) nostru (N), pe toți ortodocșii arhierei, preoți și diaconi și pe tot clerul bisericesc și pe tot poporul drept-credincios care se închină icoanei tale.

Caută spre noi toți cu folosința ta cea preamilostivă, ridică-ne pe noi din adâncul păcatelor și ne luminează ochii inimii spre cău­ta­rea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, iar la înfricoșătoarea Judecată, pe Fiul tău pentru noi roagă-L. Pe cei care s-au mutat întru dreaptă credință, din această viață în cea veșnică, îm­preună cu în­gerii, cu arhanghelii și cu toți sfinții, împărtășește-i ca să stea de-a dreapta Fiului tău și Dumnezeu; și prin rugăciu­nea ta învrednicește pe toți ortodocșii creștini să viețuiască cu Hristos, și cu bucurie în locașurile în­ge­rești să se desfăteze.

Cum s-a produs accidentul de pe E85, în urma căruia doi părinți și copilul lor și-au pierdut viața. Familia mai avea zece km și ajungea acasă

Că tu ești, Doam­nă, slavă a celor cerești și ajutătoare a pă­mântenilor; tu ești nădejdea și fo­lositoarea tuturor celor ce aleargă la tine și cer ajutorul tău cel sfânt; tu ești rugătoarea cea fier­binte către Fiul tău și Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre îmblânzirea Stăpânului. Și, cu a ta mijlocire, în­drăznim să ne apropiem de sfântul altar, de harul preasfintelor și de viață făcătoarelor Taine, deși sun­tem ne­vrednici. Pentru aceea, și pe icoană văzând chipul tău cel întru tot cinstit și pe Cel Atotțiitor cu mâna ținând, ne bucurăm noi păcătoșii și, cu umilință căzând, pe acesta cu dragoste și cu frică îl sărutăm, așteptând, Doam­nă, prin sfintele și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, să ajungem la cele cerești ale vieții celei fără de sfâr­șit, și să stăm fără de rușine în ziua Ju­decății de-a dreapta Fiului tău și Dum­ne­ze­ului nostru, slăvindu-L pe El îm­pre­ună cu Cel fără de început al Lui Pă­rinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcă­torul Lui Duh, acum și puru­rea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!   Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, și cu ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!”, aceasta este rugăciunea care se citește de Buna Vestire, potrivit doxologia.ro. 

Citește și: Ce salariu are un preot în 2023? Veniturile obținute variază în funcţie de statutul pe care îl deţine în rândurile Bisericii

 


Asiye din serialul Totul pentru familia mea a realizat un nou proiect de suflet alături de un celebru coleg de breaslă! Iată în ce ipostaze incendiare au fost surprinși și ce mesaj uluitor i-a transmis frumoasa actriță! „Te iubesc”